Najčastejšie otázky ohľadom PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie vozidla, ktoré chráni vodičov a ich vozidlá v prípade dopravných nehôd. Aj keď sa jedná o povinné poistenie, stále sa okolo neho vyskytuje množstvo otázok. V tomto článku sa pozrieme na niektoré časté otázky o PZP.

 1. Čo je to PZP?

PZP je povinné zmluvné poistenie, ktoré chráni vodičov a ich vozidlá v prípade dopravných nehôd. Je zákonom stanovené a každý majiteľ vozidla je povinný mať ho uzatvorené.

 1. Kto je povinný mať uzatvorené PZP?

Každý majiteľ motorového vozidla na Slovensku je povinný mať uzatvorené PZP.

 1. Aké typy PZP existujú?

Existujú tri základné typy PZP – základné, rozšírené a komplexné. Základné PZP kryje škody spôsobené tretími osobami. Rozšírené PZP zahŕňa aj škody na vozidle vodiča. Komplexné PZP poskytuje najširšiu ochranu a zahŕňa aj poškodenie vozidla z vlastnej viny vodiča.

 1. Aké faktory ovplyvňujú výšku ceny PZP?

Cena PZP sa určuje na základe viacerých faktorov, ako je vek vodiča, skúsenosti, typ vozidla, jeho vek, hodnota a účel použitia.

 1. Môže byť PZP prenesené na iné vozidlo?

Nie, PZP nie je prenositeľné. PZP sa vzťahuje iba na konkrétne vozidlo a je viazané na jeho registračné číslo.

 1. Ako dlho trvá platnosť PZP?

Platnosť PZP je zvyčajne jeden rok, avšak výnimkou sú napríklad kamióny alebo autobusy, ktoré môžu mať platnosť PZP kratšiu ako jeden rok.

 1. Čo ak nedodržím platnosť PZP?

V prípade, že majiteľ vozidla nedodrží platnosť PZP, môže mu byť uložená pokuta a môže dôjsť aj k obmedzeniu jeho vodičského oprávnenia.

 1. Je možné získať zľavu na PZP?

Áno, niektoré poisťovne ponúkajú rôzne zľavy na PZP v závislosti od rôznych faktorov, ako je vek vodiča, počet rokov skúseností, typ vozidla a podobne.

 1. Môže byť PZP zrušené pred uplynutím jeho platnosti?

Áno, PZP môže byť zrušené pred uplynutím jeho platnosti, ak majiteľ vozidla predá vozidlo alebo ho odhlási z evidencie vozidiel.

 1. Čo ak spôsobím nehodu a mám neplatné PZP?

Ak majiteľ vozidla spôsobí nehodu a má neplatné PZP, bude musieť niesť finančnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil. Okrem toho mu hrozí aj uloženie pokuty a obmedzenie jeho vodičského oprávnenia.

 1. Je možné uzatvoriť PZP online?

Áno, niektoré poisťovne umožňujú uzatvorenie najlacnejšieho PZP online. Je to pohodlná a rýchla možnosť, ktorá ušetrí čas a námahu.

 1. Aký je postup pri uzatváraní PZP?

Postup pri uzatváraní PZP závisí od toho, či sa uzatvára osobne alebo online. Ak sa uzatvára osobne, je potrebné sa dostať na pobočku poisťovne s dokladmi potrebnými na uzatvorenie PZP. Pri uzatváraní online sa postup líši v závislosti od konkrétnej poisťovne, ale všeobecne je potrebné vyplniť formulár na webovej stránke a poskytnúť požadované informácie.

Povinné zmluvné poistenie je dôležitým poistením vozidla, ktoré chráni majiteľov vozidiel v prípade dopravných nehôd. Ako sme uviedli, existuje množstvo otázok, ktoré sa okolo PZP vyskytujú. V tomto článku sme odpovedali na niektoré z najčastejších otázok o PZP. Je dôležité, aby majitelia vozidiel boli informovaní o tom, čo PZP je a ako funguje, aby mohli zabezpečiť svoje práva a ochranu v prípade dopravných nehôd.

Prepis auta

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý sa vykonáva pri zmene majiteľa vozidla. Na Slovensku sa prepis auta vykonáva v súlade s platnými zákonnými predpismi a postupmi. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prebieha prepis auta v okrese a mimo okresu na Slovensku.

Prepis auta v okrese

Prepis auta v okrese na Slovensku je jednoduchý proces, ktorý sa zvyčajne vykonáva na miestnom obecnom úrade alebo na oddelení cestnej premávky v príslušnom okrese. Na začiatku procesu musí nový majiteľ vozidla predložiť doklady, ktoré dokazujú jeho identitu a vlastníctvo vozidla. Tieto doklady zahŕňajú občiansky preukaz alebo pas, doklad o kúpe a predaji a technický preukaz vozidla.

Po predložení týchto dokumentov bude majiteľ vozidla požiadaný, aby zaplatil poplatok za prepis auta, ktorý sa vypočíta na základe hodnoty vozidla a veku vozidla. Po zaplatení poplatku a predložení potrebných dokladov bude vozidlo zaevidované na nového majiteľa a bude mu vydávaný nový technický preukaz vozidla.

Prepis auta mimo okresu

Prepis auta mimo okresu na Slovensku sa vykonáva podobne ako v okrese. Avšak, ak nový majiteľ vozidla žije mimo okresu, kde sa nachádza vozidlo, je potrebné absolvovať niektoré ďalšie kroky.

Nový majiteľ vozidla musí najprv podať žiadosť o prepis auta na miestnom obecnom úrade alebo na oddelení cestnej premávky v jeho vlastnom okrese. V tejto žiadosti je potrebné uviesť všetky podrobnosti o vozidle, predajcovi a kupujúcom.

Okrem toho je potrebné priložiť k tejto žiadosti originál technického preukazu vozidla a doklad o kúpe a predaji vozidla. Tieto dokumenty musia byť podpísané predajcom a kupujúcim a musia byť overené notárom.

Ak je žiadosť o prepis auta úspešná, nový majiteľ vozidla dostane nový technický preukaz vozidla a bude mu zaslaný poštou na jeho adresu. Poplatok za prepis auta sa musí zaplatiť pred vykonaním procesu prepisu vozidla.

Na čo nezabudnúť

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý sa musí vykonať pri zmene majiteľa vozidla. Na Slovensku sa prepis auta vykonáva v súlade s platnými zákonnými predpismi a postupmi, ktoré sú rovnaké pre každý okres na Slovensku. Pri prepise auta v okrese je potrebné predložiť doklady, ktoré dokazujú identitu a vlastníctvo vozidla, zaplatiť poplatok za prepis a zaevidovať vozidlo na nového majiteľa.

Pri prepise auta mimo okresu je potrebné najprv podať žiadosť o prepis auta na miestnom obecnom úrade alebo na oddelení cestnej premávky v jeho vlastnom okrese. Táto žiadosť musí obsahovať všetky podrobnosti o vozidle, predajcovi a kupujúcom. Okrem toho je potrebné priložiť k tejto žiadosti originál technického preukazu vozidla a doklad o kúpe a predaji vozidla, ktoré musia byť overené notárom. Ak je žiadosť o prepis auta úspešná, nový majiteľ vozidla dostane nový technický preukaz vozidla, ktorý mu bude zaslaný poštou na jeho adresu.

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý je potrebný pre každého majiteľa vozidla pri zmene vlastníka. Je dôležité dodržať všetky postupy a predpisy pre prepis auta, aby bol proces vykonaný správne a legálne. V prípade, že nie je prepis auta vykonaný správne, môže to mať vážne následky pre obidve strany – predajcu aj kupujúceho. Preto je dôležité zabezpečiť, aby bol prepis auta vykonaný správne a s dôkladnou starostlivosťou o všetky potrebné kroky.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/prepis-vozidla-od-1-1-2023

Kúpno predajná zmluva auta

Kúpno predajná zmluva auta je dôležitý dokument, ktorým sa uskutočňuje prevod vlastníckych práv k vozidlu. Tento dokument je nutný pre majiteľov vozidiel, ktorí sa chystajú predávať alebo kupovať vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je kúpno predajná zmluva auta, aké informácie by mala obsahovať a ako ju správne vyplniť.

Čo je kúpno predajná zmluva auta

Kúpno predajná zmluva auta je dokument, ktorý sa používa na prevod vlastníckych práv k vozidlu od predajcu na kupujúceho. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o vozidle a obidvoch stranách zmluvy. Kúpno predajná zmluva auta je právne platný dokument, ktorý sa používa na ochranu majiteľov vozidiel a zabezpečuje, aby sa prevod vlastníckych práv uskutočnil správne a legálne.

Čo by mala kúpno predajná zmluva auta obsahovať

Kúpno predajná zmluva auta by mala obsahovať niekoľko dôležitých informácií, aby bola právne platná a úplná. Tieto informácie zahŕňajú:

 1. Údaje o vozidle – zahrnujú značku a model vozidla, rok výroby, evidenčné číslo, VIN kód a stav tachometra.
 2. Údaje o predajcovi – zahrnujú meno a priezvisko predajcu, jeho adresu, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a údaje o registračnom čísle vozidla.
 3. Údaje o kupujúcom – zahrnujú meno a priezvisko kupujúceho, jeho adresu, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a údaje o registračnom čísle vozidla.
 4. Kúpna cena a platobné podmienky – zahrnujú dohodnutú cenu vozidla a spôsob, akým bude táto cena zaplatená.
 5. Podmienky predaja – zahrnujú všetky podmienky predaja, ako je napríklad predaj bez záruky, predaj s obmedzenou zárukou alebo predaj s plnou zárukou.
 6. Podpis a dátum – zahrnujú podpisy a dátum podpisu kúpno predajnej zmluvy auta zo strany predajcu a kupujúceho.

Ako správne vyplniť kúpno predajnú zmluvu auta

Správne vyplnenie kúpno predajnej zmluvy auta je kľúčové pre zabezpečenie práv obidvoch strán a na ochranu ich záujmov. Tu je postup na vyplnenie kúpno predajnej zmluvy auta:

 1. Začnite základnými informáciami o vozidle, ako je značka a model vozidla, rok výroby, evidenčné číslo, VIN kód a stav tachometra.
 2. Uveďte údaje o predajcovi, vrátane mena a priezviska, adresy a čísla občianskeho preukazu alebo pasu.
 3. Uveďte údaje o kupujúcom, vrátane mena a priezviska, adresy a čísla občianskeho preukazu alebo pasu.
 4. Uveďte dohodnutú kúpnu cenu a spôsob platby.
 5. Uveďte podmienky predaja, ako je predaj bez záruky, predaj s obmedzenou zárukou alebo predaj s plnou zárukou.
 6. Uveďte dátum a podpíšte sa, ako predajca aj kupujúci. Je dôležité uistiť sa, že všetky údaje sú správne a že súhlasíte s podmienkami predaja.
 7. Po podpise kúpno predajnej zmluvy auta odporúčame si vytlačiť dve kópie dokumentu – jednu pre predajcu a jednu pre kupujúceho.
 8. Obidvaja zmluvné strany by si mali zachovať kópiu kúpno predajnej zmluvy auta na svojich záznamoch pre prípad, že budú potrebovať dokazovať platnosť tejto zmluvy v budúcnosti.

Dbajte na detaily

Kúpno predajná zmluva auta je dôležitý dokument, ktorý umožňuje prevod vlastníckych práv k vozidlu od predajcu na kupujúceho. Správne vyplnenie kúpno predajnej zmluvy auta je dôležité pre ochranu práv a záujmov obidvoch strán. Kúpno predajná zmluva auta by mala obsahovať dôležité informácie o vozidle, predajcovi a kupujúcom, cene a platobných podmienkach a podmienkach predaja. Pretože ide o dôležitý právny dokument, odporúčame vždy si uložiť kópie kúpno predajnej zmluvy auta pre prípad, že budú potrebovať dokazovať platnosť tejto zmluvy v budúcnosti.

Overenie PZP

Overenie platnosti povinného zmluvného poistenia (PZP) je kľúčové pre každého majiteľa vozidla na Slovensku. PZP chráni majiteľov vozidiel pred finančnými nákladmi spojenými s škodami spôsobenými pri nehodách. Na Slovensku je PZP povinné pre každé vozidlo a platnosť tohto poistenia je nutné pravidelne overovať. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako overiť platnosť PZP.

Overenie platnosti PZP online

Najjednoduchší spôsob overenia platnosti PZP je online. Väčšina poistných spoločností na Slovensku poskytuje túto službu na svojich webových stránkach. Overenie platnosti hoci aj najlacnejšieho PZP online je rýchle a jednoduché a môže byť vykonané kedykoľvek a odkiaľkoľvek s prístupom na internet. Stačí len zadať údaje o vozidle, ako je jeho evidenčné číslo a rok výroby, a systém overí platnosť PZP.

Overenie platnosti PZP telefonicky

Majitelia vozidiel môžu taktiež overiť platnosť PZP telefonicky. Kontaktné informácie na poistné spoločnosti sú zvyčajne uvedené na stránke poistnej spoločnosti. Počas telefonickej konverzácie je potrebné poskytnúť údaje o vozidle a poistnej zmluve. Tento spôsob overenia PZP môže byť užitočný pre majiteľov vozidiel, ktorí nemajú prístup k internetu alebo ktorí majú problémy s overením platnosti PZP online.

Overenie platnosti PZP priamo u poistnej spoločnosti

Majitelia vozidiel môžu overiť platnosť PZP priamo u poistnej spoločnosti. Väčšina poistných spoločností má kancelárie po celom Slovensku, kde majitelia vozidiel môžu overiť platnosť svojho PZP a získať ďalšie informácie týkajúce sa svojho poistenia. Toto je vhodný spôsob overenia platnosti PZP pre majiteľov vozidiel, ktorí preferujú osobný kontakt.

Dôležitosť overenia platnosti PZP

Overenie platnosti PZP je dôležité pre každého majiteľa vozidla, pretože platnosť tohto poistenia je povinná na cestách v Slovenskej republike. Ak majiteľ vozidla nemá platné PZP, môže byť vystavený pokutám a sankciám. Okrem toho majiteľ vozidla môže byť nútený znášať finančné náklady spojené s náhradou škody spôsobenej pri nehode, ak nemá platné PZP.

Platnosť PZP sa často kontroluje pri dopravnej kontrole policajtmi, ale môže byť tiež požadovaná pri technickej kontrole vozidla alebo pri kúpe nového vozidla. Majitelia vozidiel by preto mali zabezpečiť, aby ich PZP bolo vždy platné a mali by overovať platnosť pravidelne.

Okrem overovania platnosti PZP majitelia vozidiel by mali tiež zabezpečiť, aby ich PZP zodpovedalo ich potrebám. Každé vozidlo má iné požiadavky na poistenie a majitelia vozidiel by mali zvážiť, aké typy krytia sú pre neho potrebné. Okrem zodpovednosti za škodu môže majiteľ vozidla zvážiť aj rozšírené krytie, ako je krytie proti krádeži, úrazové poistenie alebo poistenie skleníkov.

Overenie platnosti PZP je povinné pre každého majiteľa vozidla na Slovensku. Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť PZP, vrátane online overenia, overenia telefonicky alebo osobnej návštevy u poistnej spoločnosti. Majitelia vozidiel by mali zabezpečiť, aby ich PZP bolo vždy platné, aby sa vyhli sankciám a pokutám. Okrem toho majitelia vozidiel by mali zvážiť ich poistenie a zabezpečiť, aby bolo zodpovedajúce ich potrebám a ochranilo ich pred nákladmi spojenými s nehodami a inými poškodeniami vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je typ poistenia, ktorý chráni majiteľov vozidiel pred neplánovanými nákladmi spojenými s opravami po nehode. Tento druh poistenia môže byť pre mnohých majiteľov vozidiel značne dôležitý, pretože aj malá havária môže spôsobiť vysoké náklady na opravu.

Na Slovensku je havarijné poistenie nie je povinné pre každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po verejných cestách, ale oplatí sa. Bez havarijného poistenia je možné získať technický preukaz, ktorý je nevyhnutný pre každé vozidlo. Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sa majitelia vozidiel môžu rozhodnúť pre rôzne úrovne krytia v rámci havarijného poistenia.

Základné úrovne havarijného poistenia

Základné úrovne havarijného poistenia zahŕňajú krytie nákladov na opravu vozidla po havárii, či už ide o poškodenie karosérie, motora, podvozku alebo iných častí vozidla. Tento typ poistenia zvyčajne nezahŕňa krytie nákladov na náhradné vozidlo alebo na odťahovanie vozidla z miesta nehody.

Rozšírené úrovne havarijného poistenia

Rozšírené úrovne havarijného poistenia ponúkajú vyššiu úroveň krytia pre majiteľov vozidiel. Tieto úrovne zahŕňajú náklady na náhradné vozidlo, odťahovanie vozidla z miesta nehody, ale aj krytie nákladov na úrazové poistenie pre vodiča a cestujúcich. Niektoré poistné spoločnosti tiež ponúkajú rozšírenú úroveň havarijného poistenia, ktorá zahŕňa aj krytie nákladov na opravu vozidla po škodách spôsobených prírodnými javmi, ako sú blesky, povodne a zemetrasenia.

Krytie havarijného poistenia

V rámci havarijného poistenia existujú rôzne typy krytia, ktoré majitelia vozidiel môžu zvoliť. Krytie zahŕňajú zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie, krytie proti krádeži a poistenie skleníkov. Každý typ krytia poskytuje rôznu úroveň krytia a zabezpečuje ochranu v prípade rôznych typov nehôd.

Krytie zodpovednosti za škodu

Krytie zodpovednosti za škodu je najzákladnejšou formou havarijného poistenia a je povinné pre každé vozidlo na Slovensku. Toto krytie zahŕňa ochranu majiteľa vozidla pred nákladmi spojenými s opravou vozidla iných osôb v prípade, že vodič vozidla spôsobí nehodu, kde je viny schopný. Krytie zodpovednosti za škodu sa zvyčajne poskytuje v rôznych úrovniach krytia, ktoré majú rôzne limity a výšku poistného plnenia.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie poskytuje krytie v prípade, že vodič alebo cestujúci v vozidle utrpia úraz v dôsledku nehody. Toto krytie zahŕňa náklady na liečbu a hospitalizáciu, ako aj náhradu príjmu v prípade, že vodič alebo cestujúci musia byť odkázaní na dočasnú pracovnú neschopnosť. Úrazové poistenie môže byť zahrnuté v rámci rozšíreného krytia havarijného poistenia alebo môže byť poskytované ako samostatný produkt.

Krytie proti krádeži

Krytie proti krádeži zahŕňa ochranu majiteľa vozidla pred nákladmi spojenými s krádežou vozidla. V prípade, že vozidlo je ukradnuté alebo poškodené v dôsledku pokusu o krádež, krytie proti krádeži poskytuje náhradu za stratu vozidla. Toto krytie je zvyčajne poskytované v rámci rozšíreného krytia havarijného poistenia alebo môže byť poskytované ako samostatný produkt.

Poistenie autoskla

Poistenie skla zahŕňa krytie nákladov na opravu alebo výmenu skiel na vozidle, ako sú predné a zadné sklo, bočné okná alebo svetlomety. Toto krytie môže byť zahrnuté v rámci rozšíreného krytia havarijného poistenia alebo môže byť poskytované ako samostatný produkt.

Výhody a nevýhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie prináša mnoho výhod, najmä pre majiteľov nových a drahších vozidiel. Toto poistenie môže pomôcť znížiť náklady na opravu vozidla v prípade nehody a zabezpečiť pokojné svedomie pre majiteľov vozidiel, ktorí nemusia riešiť finančné náklady spojené s opravou poškodeného vozidla. Havarijné poistenie taktiež môže zahrňovať rôzne dodatočné výhody, ako je náhradné vozidlo alebo asistenčné služby, ktoré majiteľom vozidiel poskytujú väčší pocit bezpečia a pohodlia.

Napriek tomu existujú aj nevýhody havarijného poistenia. Prvou nevýhodou môže byť vysoké poistné, ktoré sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla, jeho veku, vodiča a úrovne krytia. Ďalšou nevýhodou môže byť to, že majitelia vozidiel môžu byť nútení platiť pravidelné príspevky, aj keď nehody sa nestanú. Okrem toho niektoré poistné spoločnosti môžu mať obmedzenia a vylúčenia v poistení, ktoré môžu znížiť účinnosť poistenia v prípade, že dôjde k nehode.

Ako vybrať najlepšie havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia by mali majitelia vozidiel zvážiť niekoľko faktorov, aby si vybrali najlepšie poistenie pre ich potreby. Prvým faktorom je úroveň krytia, ktorá zabezpečuje potrebné ochrany v prípade nehody. Majitelia vozidiel by mali zvážiť ich potreby a rozpočet, aby zistili, aká úroveň krytia im vyhovuje.

Okrem toho majitelia vozidiel by mali tiež zvážiť finančnú stabilitu a reputáciu poistnej spoločnosti. Je dôležité zvoliť si spoľahlivú poistnú spoločnosť, ktorá je schopná poskytnúť rýchle a efektívne služby v prípade nehody. Majitelia vozidiel by tiež mali zvážiť cenu poistenia a porovnať rôzne ponuky od rôznych poistných spoločností, aby získali najlepšiu cenu.

Oplatí sa?

Havarijné poistenie nie je povinné pre každé vozidlo na Slovensku a môže poskytnúť majiteľom vozidiel dôležitú ochranu pred neplánovanými nákladmi spojenými s opravou poškodeného vozidla. Existuje niekoľko úrovní krytia, ktoré majitelia vozidiel môžu zvoliť v závislosti od ich potrieb a rozpočtu. Okrem základného krytia, ktoré zahŕňa zodpovednosť za škodu, majitelia vozidiel môžu zvoliť rozšírené krytie, ktoré zahŕňa náklady na náhradné vozidlo, odťahovanie vozidla z miesta nehody a úrazové poistenie pre vodiča a cestujúcich.

Pri výbere najlepšieho havarijného poistenia majitelia vozidiel by mali zvážiť úroveň krytia, finančnú stabilitu a reputáciu poistnej spoločnosti, cenu poistenia a dodatočné výhody, ktoré sú k dispozícii. Porovnávanie ponúk rôznych poistných spoločností môže pomôcť majiteľom vozidiel nájsť najlepšiu ponuku pre ich potreby.

Celkovo má havarijné poistenie mnoho výhod pre majiteľov vozidiel, najmä pre tých, ktorí vlastnia nové a drahšie vozidlá. Toto poistenie môže pomôcť zabezpečiť pokojné svedomie a chrániť majiteľov vozidiel pred vysokými nákladmi spojenými s opravou poškodeného vozidla. Avšak majitelia vozidiel by mali tiež zvážiť potenciálne nevýhody havarijného poistenia, ako sú vysoké poistné alebo obmedzenia v krytí. Správny výber havarijného poistenia môže poskytnúť majiteľom vozidiel najlepšiu ochranu a zabezpečiť pokojné svedomie, keď sa vydajú na cesty.

Výpoveď Povinného Zmluvného Poistenia: Ako na to?

Povinné zmluvné poistenie (PZP), známe aj ako poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel, je nevyhnutným poistným produktom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. PZP chráni nielen vás, ale aj iných účastníkov cestnej premávky v prípade, že spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku iných osôb. Ako vlastník vozidla máte možnosť zmeniť poistku alebo poisťovňu, ak vám to vyhovuje. Tento článok vás prevedie procesom výpovede PZP na Slovensku.

Dôvody pre výpoveď PZP

Dôvodov pre výpoveď PZP môže byť niekoľko:

 • Zmena poisťovne: Ak nájdete lepšiu ponuku u inej poisťovne, môžete sa rozhodnúť zmeniť svoje PZP.
 • Predaj vozidla: V prípade predaja vozidla je potrebné zrušiť PZP a uzavrieť novú zmluvu s novým vlastníkom vozidla.
 • Odhlásenie vozidla: Pri trvalom alebo dočasnom odhlásení vozidla z evidencie je potrebné zrušiť PZP.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Je dôležité, aby ste svoje meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum výpovede a podpis uviedli v písomnej výpovedi. Po získaní potvrdenia o doručení výpovede od vašej poisťovne sa zmluva o PZP zruší.

Výpovedná lehota a dátum účinnosti výpovede

Výpovedná lehota na Slovensku je zvyčajne 1 mesiac a musí byť dodržaná, ak chcete zrušiť svoju PZP. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení písomnej výpovede na poisťovňu. Dátum účinnosti výpovede je teda dátum, keď uplynie výpovedná lehota a vaše PZP je účinne zrušené. Je dôležité si uvedomiť, že výpovede nemôžu byť podané s účinnosťou spätnou.

Ukončenie PZP pred uplynutím výpovednej lehoty V niektorých prípadoch je možné ukončiť PZP pred uplynutím výpovednej lehoty. Toto sa môže stať, ak:

 1. Vozidlo bolo predané a nový vlastník uzavrel novú PZP zmluvu.
 2. Vozidlo bolo odhlásené z evidencie a nie je potrebné ho poistiť.
 3. Vozidlo bolo zničené alebo odcudzené.

V takýchto prípadoch musíte svojej poisťovni poskytnúť relevantné doklady, ktoré preukazujú zmenu situácie, aby bolo možné PZP predčasne ukončiť.

Zmena PZP na novú poisťovňu Ak sa rozhodnete zmeniť svoje PZP na inú poisťovňu, je dôležité, aby ste o tom informovali svoju súčasnú poisťovňu a dodržali výpovednú lehotu. Novú PZP zmluvu môžete uzavrieť už pred ukončením starej zmluvy, ale nová zmluva nadobudne účinnosť až po zrušení starej zmluvy. Pri zmene poisťovne odporúčame porovnať ponuky a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše potreby.

Dajte si pozor na…

Výpoveď PZP na Slovensku je pomerne jednoduchý proces. Dôležité je dodržať výpovednú lehotu, podať písomnú výpoveď s potrebnými údajmi a v prípade potreby predložiť doklady preukazujúce zmenu situácie. Pri zmene poisťovne nezabudnite porovnať rôzne ponuky a vybrať si tú najlepšiu pre vás.

Pôžičky bez náhľadu do registra

Súhlasenie s podmienkamiNech už sa v minulosti stalo čokoľvek, čo by vás postavilo do negatívneho svetla voči bankovým či nebankovým spoločnostiam, dnes sa to dá ešte stále prekonať. Pravda, pomoci sa vám nedostane v takej miere, ako tomu bolo kedysi. Je to hlavne preto, že jednotlivé spoločnosti medzi sebou komunikujú a odovzdávajú si údaje a zoznamy problematických zákazníkov. Resp. takých, ktorí dlhy nesplácali vôbec alebo v neskoré termíny. Ak ste takýto záznam mali, jediný, kto vám mohol pôžičky bez náhľadu do registra poskytnúť, boli nebankové spoločnosti. Dnes už potrebujú mať istotu vo vrátenie peňazí aj oni, a tak tento zoznam dlžníkov kontrolujú.

Národná banka Slovenska neustále sprísňuje kritériá na získanie pôžičiek všeobecne, nielen na tie bez náhľadu do registra. Tieto pravidlá platia nielen pre banky, ale aj pre licencované nebankové spoločnosti. Väčšina neprispôsobivých, a zároveň aj známych nebankoviek púť na našom území kvôli neprispôsobilosti musela ukončiť. Ide napr. o Provident, Ferratum, CredtiOne atď. Ľudia často čerpali pôžičky bez náhľadu do registra práve od nich či iných. V súčasnosti nie je dostupná žiadna inštitúcia, ktorá by vám za tejto podmienky vami žiadanú sumu poskytla. Tak kto vám teda pomôže?

Na koho sa obrátiť?

S ľútosťou jednotlivých spoločností sa nestretnete. Veď práve vy môžete za to, že ste dostali záznam. Či už to bolo z banálnej zábudlivosti alebo vedomé nezaplatenie dlhu, to ich nezaujíma. Pôžičky bez náhľadu do registra však môžete získať buď od súkromníkov na zmenku alebo potom prostredníctvom zahraničnej spoločnosti. Dobrou správou je, že vám aj vieme presne povedať, o ktorú spoločnosť ide. Hľadať ju môžete pod názvom „Minipôžička“, prípadne ak si nájdete stránku online, tá vám zobrazí všetky dostupné možnosti.

Pokiaľ nechcete, aby vás niekto obalamutil, je dôležité vopred si zistiť ich podmienky. Nie veľmi dôveryhodné ponuky môžu aj pri nízkych sumách požadovať zaručenie nehnuteľnosti alebo iný druh ručenia. S takýmito by sme sa osobne nepúšťali so debaty. Pôžičky bez náhľadu do registra môžete mať vďaka vyššie uvedenému poskytovateľovi aj bez dokladovania príjmu či bez potvrdenia od zamestnávateľa. Vďaka tomu o nich môžete žiadať aj keď máte nízky plat resp. štátne príspevky (dôchodcovské, materské, rodičovské, sirotské, študentské atď.). Ale pozor! Žiadajte o nich len ak ste si istý, že ich budete môcť v termíne splatiť!

Ako sme uviedli, pôžičky bez náhľadu do registra vám vedia sprostredkovať aj súkromné osoby, a to na zmenku. Nejde o príbuzných ani o blízkych, i keď to nie je vylúčené. S nimi sa väčšinou zmluvy nespisujú. Zmenka je oficiálny dokument, ktorý hovorí o tom, koľko vám daná osoba požičia a za akých podmienok. Do zoznamu dlžníkov súkromné osoby nemôžu nahliadať, pokiaľ nemajú oficiálnu licenciu. Ak by ju mali, tak by už museli byť spoločnosť. Nevýhodou pôžičiek bez náhľadu do registra od súkromníkov môže byť to, že vám ich môže poskytnúť za sťažených podmienok. Mali by ste počítať napr. s vyšším úrokom. Nemusí to však byť pravidlo.

O koľko požiadať a kedy sumu splatiť?

Bankomatová karta v POSJediný vyššie uvedený poskytovateľ pôžičiek vám bez náhľadu do registra ponúka sumy do 350 eur. Mysleli ste si, že to bude viac? Nie je potrebné sa tomu čudovať, nakoľko ich táto spoločnosť ponúka za doposiaľ najjednoduchších podmienok na získanie. A o svojich zákazníkoch prakticky nič nevie. Dôležitým faktom je aj to, že ak o pôžičky bez náhľadu do registra žiadate po prvýkrát, k dispozícii máte maximálne 100 eurovú čiastku. Ak sa ako zákazník overíte, to znamená, že dlžobu splatíte v riadnom termíne a v riadnej hodnote, môžete žiadať aj o vyššie sumy.

To, že tieto pôžičky bez náhľadu do registra sú skutočne rýchle dokazuje aj fakt, že na účte ich môžete mať skoro ihneď. Od schválenia to môže byť aj do 10 minút, a od požiadania to bude do 24 hodín. Tak ako rýchlo prišli, tak rýchlo ich treba vrátiť. Nemusíte sa báť, že to bude nutné do nasledujúceho dňa. Maximálna doba splatenia súm od 25 eur po 350 eur je 28 dní. Splatné minimum predstavuje 7 dní.

Ešte by sme chceli upozorniť, aby ste pôžičky, ktoré vám boli poskytnuté bez náhľadu do registra splácali včas. Každá upomienka sa pokutuje a okrem toho vám navýši aj dlžnú sumu. Ak už pred posledným dňom splatnosti viete, že sumu nesplatíte, požiadajte o predlženie doby splatnosti. Predlžovať môžete o 7, 14, 21 či 28 dní, taktiež za poplatok. Ale je to lepšie, ako platiť za upomienky a ešte aj za samotný fakt nesplácania.

Aké sú poplatky?

Pravdepodobne počítate aj s tým, že splatiť budete musieť vyššiu sumu, ako ste si požičali. Pôžičky bez náhľadu do registra sú tým drahšie, čím vyššiu sumu žiadate a čím dlhšiu dobu splatnosti si zvolíte. Zatiaľ čo pri 100 eurách a 28-dňovej dobe splatnosti je suma navyše 28 eur, pri 25 eurách je to pri rovnakej dobe 32 eur. Iné poplatky by od tejto spoločnosti nemali vyskočiť.

Ako o pôžičky bez náhľadu do registra požiadať?

Jednoducho, osobne alebo cez sms to však nebude. Osobné žiadosti sú vylúčené skoro u každého nebankového poskytovateľa, pretože kamenné pobočky nemajú. Čo najrýchlejšie a najjednoduchšie ale môžete o pôžičky bez náhľadu do registra žiadať online alebo potom telefonicky. Pomocou kalkulačky si cez internet viete priamo zistiť koľko by ste priplatili pri nejakej konkrétnej sume a konkrétnej dobe splatnosti. Samozrejme cez telefón vám to musia povedať tiež, ale jednoduchšie a bezkonkurenčne najlepšie získate pôžičky bez náhľadu do registra online. Za telefonát vám môžu byť účtovné aj poplatky, čo v danej situácii určite nepotrebujete.

Najlacnejšie PZP

Kapoty rôznofarebných aut pripravených na štart

Dnešný článok poteší každého, kto si dáva pozor na to koľko a kde míňa. Vedeli ste, že aj na niečom takom, ako je povinné zmluvné poistenie, sa dá maximálne ušetriť? Ustrážiť si môžete aj niekoľko stoviek eur, čo je pozitívnou správou pre každého, kto si nemôže dovoliť platiť zbytočne veľa. Takisto to poteší každého, kto nechce míňať z iných dôvodov. Náš príspevok začneme základnou charakteristikou tohto produktu, ktorý zabezpečuje každé vozidlo, nezávisle od toho, či jazdíte veľa po diaľnici alebo v mestách. Pokračovať budeme tým, ako zaručene nájdete to najlacnejšie PZP.

Čo je to?

Či už z televíznych reklám, z rádií alebo v tlači poznáme rôzne poisťovacie spoločnosti a ich rôzne produkty. Nie každý si však uvedomuje ich vážnosť a čo vlastne predstavujú. Našou témou je však PZP, a preto sa budeme venovať hlavne jemu. O čo vlastne ide? Pre tých, ktorí ho majú, ale tak celkom si neuvedomujú prečo, snáď pomôžeme pochopiť vážnosť situácie. Mať ho uzatvorené znamená, že si pri jazde autom alebo iným dopravným prostriedkom viete vydýchnuť. Jednak z toho, že neplatná zelená karta nebude predmetom pokuty. A inak aj preto, že sa nemusíte strachovať, že niekomu poškodíte jeho motorového tátoša.

Samozrejme, neznamená to, že prípadnej spôsobenej škodovej udalosti máte byť úplne ľahostajný. Znamená to ale, že sa nemusíte báť finančnej zodpovednosti. Je to preto, že ak máte poistenie riadne uzatvorené, zodpovednosť za škodu, ktorú ste spôsobili vašim vozidlom, prechádza na vašu poisťovňu. Teda minimálne tá finančná zodpovednosť. Závisí to však aj od spoluúčasti, ktorú si pri jej uzatváraní zvolíte. Väčšinou sa však už tieto základné produkty uzatvárajú bez spoluúčasti.

U koho ho uzatvoriť čo najvýhodnejšie?

Odpoveď na túto otázku by zaujímala snáď každého, kto sa o tento produkt zaujíma. Na výber máte mnoho poisťovacích spoločností, ako:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Groupama,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Wüstenrot atď.

Avšak jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože ceny sa odvíjajú od rôznych faktorov, počnúc technickými parametrami vozidla až po niektoré informácie o jeho majiteľovi atď. Preto, ak chcete presnú odpoveď, najlepšie bude, ak si ju vytvoríte sami. Urobíte to jednoducho a to tak, že si urobíte porovnanie toho, kto vám aké ponúka a v rámci toho určite objavíte aj to najlacnejšie. Ak už máte uzatvorené poistenie, tak to nevadí, je možná aj zmena PZP cez https://www.uzavripzp.sk/.

Online porovnanie je maximálne užitočné pre najlacnejšie PZP

Staršie auto má najlacnejšie PZPNebojte sa, nebudeme vás nabádať na to, aby ste chodili osobne po pobočkách rôznych spoločností. Na to by ste snáď prišli aj sami. Je to však časovo veľmi náročné a maximálne nepraktické. My vám odporúčame vyskúšať online kalkulačku, ktorá vám zobrazí najlacnejšie PZP od Uzavripzp. Opäť nemusíte navštevovať stránku každého a jedného poskytovateľa zvlášť. Existuje taká kalkulačka, ktorá zoskupuje výsledky viacerých poisťovní. Pre vás z toho vyplýva, že namiesto hodín strávených zisťovaním ponúk, obetujete len 10 minút vášho voľného času. Že namiesto 300 eur si vozidlo zabezpečíte len za 80 eur!

To najlacnejšie PZP môže byť vaše veľmi jednoducho. Stačí, ak vypíšete niekoľko údajov z technického preukazu vozidla a niektoré informácie o vás. Celý výpočet bude nezáväzný a bezplatný, takže naozaj nemáte čo stratiť. Na zistenie rôznych ponúk bude potrebné zadať to, či ste niekedy spôsobili nejakú škodovú udalosť, kedy ste získali vodičské oprávnenie, prípadne v akom okrese bývate. Adresa alebo iné osobné informácie sa vo fáze nezáväzného porovnania ponúk rozhodne požadovať nebudú.

Ak ste zadali všetko, ako bolo potrebné, virtuálny formulár odošlite. Do niekoľkých sekúnd sa vám zobrazia výsledky vašich možností zabezpečenia vozidla. Cena bude vystavená na základe toho, čo ste do formulára zadali. Pochopiteľne, vami zadané parametre musia byť presné, aby boli presné aj výsledné ceny a aby ste mohli o nejakú ponuku požiadať. V rámci porovnania viacerých spoločností určite nájdete aj to najlacnejšie PZP na trhu.

Z ponuky si určite vyberiete

Okrem toho, že si online viete urobiť rýchly prieskum vašich možností, viete o nejakú ponuku aj okamžite požiadať. Pritom sa nemusíte obmedzovať rešpektovaním otváracej doby pobočiek. Ak vám porovnanie zobrazilo to najlacnejšie a najlepšie na trhu, už vás delí len krôčik. Stačí, aby ste si na danú ponuku klikli, čím vlastne o ňu aj požiadate. Následne vypíšete ešte niekoľko údajov. Do mailovej schránky dostanete zmluvu, údaje na zaplatenie poistného a dočasnú zelenú kartu. Nezabudnite ho zaplatiť čím skôr, aby sa nestalo, že budete jazdiť bez tohto zabezpečenia. Po zaplatení vám na domácu adresu príde originál zelená karta, ktoré slúžia ako doklad toho, že zákonnú poistku na vašom vozidle máte riadne uzatvorené.

Akých vozidiel sa týka?

PZP sa netýka len auta, ako sa mnohí domnievajú. Povinnosť platí aj pre iné motorové vozidlá, ako aj nemotorové, ktoré nemusia byť členmi cestnej premávky (aj diaľníc a tunelov). Rovnako nemusí ísť len o vozidlá so štátnou poznávacou značkou, ale aj bez nej, napríklad vysokozdvižné vozíky. Vo všeobecnosti by sme však mohli uviesť, je nutné pre všetky vozidlá, ktoré potrebujú technický preukaz.

Kontrolujte si platnosť zelenej karty

Ak sa budete rozhodovať medzi tým, či risknete jazdu bez platnej zelenej karty alebo nie, tak si to dvakrát rozmyslite. Samozrejme vám tento risk neodporúčame. Hlavne preto, že neplatné povinné zmluvné poistenie vás môže vyjsť na veľmi draho. Ak policajti pri náhodnej kontrole vozidla zistia, že máte neplatnú zelenú kartu, prípadne sa ňou nepreukážete vôbec, pekne si zarobia. Na druhej strane však vy môžete prísť aj o niekoľko stoviek eur. To sa však týka „len“ porušenia cestnej premávky a ani zďaleka nebude koniec. Vyššie štátne orgány vám za porušenie zákona udeliť až 3 300 eurovú pokuty a to aj niekoľko rokov po tom, čo ste jazdili bez platného poistenia.

V prípade spôsobenia dopravnej nehody budú vaše finančné straty oveľa vyššie. Z vášho vrecka pôjde zaplatenie škôd, ktoré ste spôsobili iným vozidlám, samozrejme aj sebe. Okrem toho aj vyššie zmienené pokuty prípadne iné pokuty, ktoré súvisia s ublížením na zdraví. Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že s riadne uzatvoreným PZP na vozidle, vie byť všetko ľahšie a hlavne finančne čo najmenej stratové.

Úrazové poistenie na istotu

Nastal úraz? Máte poistku?Zvažujete si zabezpečiť život? Základný balíček poistenia smrti by vám však nestačil a potrebovali by ste sa niečo obšírnejšie? V tom prípade máte na výber z mnohých (piatich) pripoistení, ktoré si môžete nastaviť tak, ako chcete. Jedným z najžiadanejších, najvyužívanejších a najľahšie realizovateľných z nich je práve úrazové poistenie, ktoré vám v rámci neho taktiež ponúka viacero možností a získať ho môžete aj na internete. Aby ste vedeli, čo by ste od neho mohli  očakávať ešte predtým, ako oňho požiadate, tak si môžete prečítať aj nasledujúce informácie tohto článku.

O čo ide?

Úrazové poistenie, ako vám už samotný názov môže evokovať, je jedná z možností rozšírenia základného balíčka, ktorý je spojený hlavne so smrťou. Toto rozšírenie je však aplikovateľné aj na žijúcich, ktorým sa nejakým spôsobom prihodil úraz. Ten si môže vyžadovať dlhšie, kratšie či žiadne liečenie a zotavovanie. Zmluva je aktuálna, kým jej subjekt platí za služby „ochrany“ v riadnych termínoch. To väčšinou prebieha v mesačných intervaloch, ak sa s poisťovacou spoločnosťou nedohodnete ináč.

Krytie

Ako sme už vyššie naznačili, úrazové (pri)poistenie sa ešte delí na drobnejšie a vy si môžete vybrať také možnosti resp. krytie, ktoré by vám najviac vyhovovalo. Na výber máte z piatich základných možností: smrť v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu, denné odškodné počas doby liečenia úrazu, denné odškodné počas pobytu v nemocnici alebo všetky náklady spojené s úrazom. Samozrejme platí, že čím komplexnejšiu možnosť si zvolíte, tým je pravdepodobnejšie, že nenávratné mesačné poplatky budú vyššie. Ich návratnosť je garantovaná jedine v prípade realizácie zmluvne stanovenej poistnej udalosti.

Životná poistka dáva istotu.Spôsob jeho získania

Úrazové poistenie môžete získať viacerými spôsobmi: osobne, telefonicky alebo online. Pričom odporúčame hlavne metódu číslo 1 a 3, pretože metóda číslo 2 by vás vyšla trošku drahšie a to kvôli spoplatnenému hovoru. Ak chcete vaše úrazové poistenie získať čo najrýchlejšie, najlepšia pre vás bude práve online metóda. Nemusíte už nikam chodiť, ani sa z práce ponáhľať do pobočky, aby ste stihli ich otváraciu dobu, ani si dohadovať žiadne osobné stretnutia. Stačí, ak si kliknete na hore uvedený link a k dispozícii budete mať všetko, čo potrebujete. Nielen vysvetlenia pojmu a iných kategórií súvisiacich s týmto typom zabezpečenia, ale môžete si urobiť hneď aj porovnanie ponúk alebo využiť bezplatnú pomoc odborného poradcu.

Porovnanie ponúk

Ak chcete získať čo najvýhodnejšie a najlepšie úrazové poistenie, využite porovnanie online pomocou kalkulačky, ktorá má len samé pozitíva. Okrem toho, že ho môžete urobiť v pohodlí domova, kedykoľvek sa vám zachce, sami si nastavujete jednotlivé podmienky a kritéria, ktoré chcete, aby zmluva obsahovala. Nemusíte sa báť, že všetko bude predvolené. Vypíšete len niekoľko údajov a cenová ponuka z viacerých poisťovacích spoločností vám bude buď odoslaná na mail, alebo vás budú kontaktovať pracovníci, ktorí vám všetky klady a zápory jednotlivých produktov vysvetlia osobne. Porovnanie online je výbornou alternatívou pre tých, ktorí si chcú ceny zistiť len informatívne či nezáväzne, a pritom sa nemajú záujem stretávať s niekedy aj dotieravými poradcami konkrétnych spoločností, ktorí vás budú na nejaký produkt presviedčať aj niekoľko hodín vkuse, nepretržite vám vyvolávať, hoci by bol pre vás maximálne nevýhodný a ani vám nedajú šancu si preskúmať iné ponuky.

Pomoc poradcu

Ak si neviete dať s jednotlivými ponukami úrazového poistenia rady (možno aj z porovnania), máte možnosť využiť bezplatnú konzultáciu, taktiež na hore uvedenej stránke. Výhodou je aj to, že ju poskytuje nezávislý odborník, čiže vás nebude nahovárať na nič, čo by bolo pre vás nevýhodné. Daná stránka má cieľ jasný, tým je pomôcť ľuďom, nie ich ošklbať aj o to posledné a potom sa tešiť s úžasných provízií. Pomoc poradcu môžete využiť samozrejme aj vtedy, ak máte voči problematike životného poistenia všeobecne nejaké nejasnosti. Naši odborníci sa vám s radosťou povenujú, a to bez akéhokoľvek presviedčania a nahovárania na nevýhodný produkt.

Pre deti

Najkritickejšou kategóriou úrazu sú práve deti. Existuje teda aj úrazové poistenie pre deti? Áno. Našim tipom je však neriešiť ho osobne, teda na osobitnej zmluve, ale dieťa zakomponovať do vašej zmluvy, pokiaľ takú máte. Najviac sa to odporúča vtedy, ak ste živiteľom rodiny.

Nezabudnite, že najlepšie úrazové poistenie je vám dostupné na hore uvedenej stránke, kde si o ňom môžete prečítať všetko podstatné a ešte si urobiť aj porovnanie jednotlivých ponúk, no zaujímavé informácie o ňom sa môžete dozvedieť aj na tejto stránke.

Výpočet s PZP kalkulačkou

Robili ste si už nejaké prieskumy trhu a výpočty PZP? Akým spôsobom? Prípadne ste mali na pláne osobné návštevy v poisťovniach? Tak asi by ste mali vedieť, čo je to PZP kalkulačka, na čo slúži, ako všelijako ju môžete využiť atď.

Výpočet poistky na auto

Poistná kalkulačka vám urobí výpočet PZP na auto, ale samozrejme aj na iný dopravný prostriedok do niekoľkých minút. Treba sa zmieniť aj o tom, že bude presný na jedno desatinné číslo. Takže sa nemusíte obávať toho, že ak by ste o poistenie požiadali takouto formou, že by ste museli zaplatiť inú sumu, ako vám bola ponúknutá online.

Neexistuje jednoduchší výpočet ako PZP kalkulačkouNajrýchlejší výpočet ceny PZP

Pokiaľ aj vy patríte k vyťaženým ľuďom, ktorí nestíhajú navštevovať pobočky jednotlivých poisťovní, ponúkame vám druhú možnosť. Tou je práve PZP online, ktorá vám všeobecne sprostredkuje najrýchlejší výpočet ceny poistky na:

Ceny za tieto dopravné prostriedky si môžete vypočítať aj s kalkulačkou. Práve tam si môžete prečítať aj iné dôležité informácie. Mimo toho, že je najrýchlejší, má aj iné výhody. Aké? Čítajte ďalej a dozviete sa.

PZP kalkulačka predstavuje úsporu času

Pýtate sa sami seba, ako môže ušetriť váš čas? Odpovieme vám. Úspora času je značne citeľná. Vyššie sme naznačili, že celý proces trvá len niekoľko minút. Koľko by trvalo, ak by ste sa rozhodli jednotlivé cenové ponuky zisťovať osobne v rozličných poisťovniach. Určite by to bolo oveľa dlhšie. Jedno sedenie v pobočke vás vyjde na 20-30 minút času. Celková strata času závisí od toho, koľko pobočiek máte v pláne pochodiť. Ako sami viete, dve poisťovne na objektívne porovnanie nestačia. Ideálne by bolo, ak by ste pochodili všetky. V tom prípade by sa to mohlo vyšplhať až na hodiny strateného času. Ak k tomu pripočítate čas presunu z domu do jednotlivých pobočiek, strata sa môže ešte viac navýšiť. Preto si myslíme, že je to ten najlepší a najrýchlejší nástroj na zistenie ceny nie jednej, ale hneď viacerých ponúk poistenia.

Ale predstavuje aj úsporu financií

Poistná kalkulačka vám okrem času dokáže ušetriť aj peniaze, čo je pre niektorých žiadateľov najdôležitejší faktor pri jeho výbere. Ako vám môžete garantovať, že PZP kalkulačka online vám skutočne ušetrí peniaze? Jednak je to preto, že stránku už vyskúšalo veľa zákazníkov a žiaden z nich nenechal negatívny ohlas. Keďže bude výpočet presný, plus bude obsahovať ponuky viacerých poisťovní, môžete si byť istý, že rozdiely budú badateľné. V niektorých prípadoch sa môže cena za to isté vozidlo líšiť až v stovkách eur, hoci majú dané ponuky rovnaký rozsah krytia. Ak nepatríte k tým žiadateľom o povinné zmluvné poistenie, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť hocakú výšku sumy, určite nezabudnite ju aspoň vyskúšať. Takto získate to najlacnejšie PZP.

Okrem ceny môžete vaše financie ušetriť aj z iného hľadiska. Čo to z vášho bankového konta by ste museli minúť aj na transport z vášho bydliska do jednotlivých poisťovní a medzi nimi. Teda za predpokladu, že nebývate v meste, kde máte k dispozícii všetky poisťovne.

Dôvody sú rôzne, no cieľ je rovnaký - úsporaPrečo si vypočítať ceny online?

Zhrnieme, že najdôležitejšie dôvody na využitie resp. vyskúšanie tohto užitočného  internetového nástroja sú hlavne značná úspora času a peňazí. Najlepšie na tom všetkom je, že je bezplatný a nezáväzný. To znamená, že vás nikto nebude nútiť, aby ste o nejakú zákonnú poistku z výpočtu požiadali.

Formulár – ako ho vyplniť

Ak ste sa rozhodli uskutočniť výpočet pomocou kalkulačky online, bude potrebné, aby ste vyplnili jeden formulár. Vďaka nemu dostanete ponuky niekoľkých poisťovacích spoločností. Nachystajte si technický preukaz a vodičský preukaz majiteľa vozidla. Z technického preukazu budete potrebovať údaje ako výkon a objem motora, model a továrenský značka vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, typ paliva, rok výroby atď. Z vodičského preukazu budete potrebovať napríklad dátum vzniku vodičského oprávnenia a číslo tohto oprávnenia. Taktiež treba do formulára vypísať:

 • dátum narodenia,
 • či spôsobil niekedy nejakú nehodovú udalosť,
 • ako dlho je v bezškodovom stave,
 • či má dieťa do 15 rokov,
 • účet v OTP banke,
 • či je platiteľom iného druhu poistenia atď.,

pretože všetky tieto údaje môžu ovplyvniť cenu PZP.

Dbajte na to, aby ste formulár vypísali správne a pravdivo. Ak sa vám predsa len nejaká ponuka zapáčila, môžete o ňu požiadať jednoduchým klikom. Potom bude potrebné vypísať niekoľko položiek, ako vašu mailovú adresu a domácu adresu a to z toho dôvodu, lebo na mail vám budú spätne odoslané údaje na zaplatenie poistného, návrh zmluvy a zmluvné podmienky, ako aj dočasná zelená karta, platná 30 dní, ktorú si musíte vytlačiť a nosiť pri sebe, ak používate vozidlo. Do 30 dní je teda potrebné zaplatiť faktúru, ináč vám poistenie zanikne. Po zaplatení poistného vám bude na domácu adresu doručená originál zelená karta. Túto kartu má každý vodič povinnosť mať pri sebe, ak používa vozidlo. Ináč hrozia väčšie či menšie pokuty.

PZP kalkulačka je veľmi praktický internetový nástroj, ktorý vám umožňuje nielen zistiť cenník vo viacerých poisťovniach, ale prostredníctvom ktorého môžete o poistenie hneď aj požiadať. V prípade, že by ste potrebovali nejaké iné informácie, môžete sa obrátiť buď na vyššie odkazovanú stránku.