Pôžičky

Najčastejšie otázky ohľadom PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie vozidla, ktoré chráni vodičov a ich vozidlá v prípade dopravných nehôd. Aj keď sa jedná o povinné poistenie, stále sa okolo neho vyskytuje množstvo otázok. V tomto článku sa pozrieme na niektoré časté otázky o PZP.

 1. Čo je to PZP?

PZP je povinné zmluvné poistenie, ktoré chráni vodičov a ich vozidlá v prípade dopravných nehôd. Je zákonom stanovené a každý majiteľ vozidla je povinný mať ho uzatvorené.

 1. Kto je povinný mať uzatvorené PZP?

Každý majiteľ motorového vozidla na Slovensku je povinný mať uzatvorené PZP.

 1. Aké typy PZP existujú?

Existujú tri základné typy PZP – základné, rozšírené a komplexné. Základné PZP kryje škody spôsobené tretími osobami. Rozšírené PZP zahŕňa aj škody na vozidle vodiča. Komplexné PZP poskytuje najširšiu ochranu a zahŕňa aj poškodenie vozidla z vlastnej viny vodiča.

 1. Aké faktory ovplyvňujú výšku ceny PZP?

Cena PZP sa určuje na základe viacerých faktorov, ako je vek vodiča, skúsenosti, typ vozidla, jeho vek, hodnota a účel použitia.

 1. Môže byť PZP prenesené na iné vozidlo?

Nie, PZP nie je prenositeľné. PZP sa vzťahuje iba na konkrétne vozidlo a je viazané na jeho registračné číslo.

 1. Ako dlho trvá platnosť PZP?

Platnosť PZP je zvyčajne jeden rok, avšak výnimkou sú napríklad kamióny alebo autobusy, ktoré môžu mať platnosť PZP kratšiu ako jeden rok.

 1. Čo ak nedodržím platnosť PZP?

V prípade, že majiteľ vozidla nedodrží platnosť PZP, môže mu byť uložená pokuta a môže dôjsť aj k obmedzeniu jeho vodičského oprávnenia.

 1. Je možné získať zľavu na PZP?

Áno, niektoré poisťovne ponúkajú rôzne zľavy na PZP v závislosti od rôznych faktorov, ako je vek vodiča, počet rokov skúseností, typ vozidla a podobne.

 1. Môže byť PZP zrušené pred uplynutím jeho platnosti?

Áno, PZP môže byť zrušené pred uplynutím jeho platnosti, ak majiteľ vozidla predá vozidlo alebo ho odhlási z evidencie vozidiel.

 1. Čo ak spôsobím nehodu a mám neplatné PZP?

Ak majiteľ vozidla spôsobí nehodu a má neplatné PZP, bude musieť niesť finančnú zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobil. Okrem toho mu hrozí aj uloženie pokuty a obmedzenie jeho vodičského oprávnenia.

 1. Je možné uzatvoriť PZP online?

Áno, niektoré poisťovne umožňujú uzatvorenie najlacnejšieho PZP online. Je to pohodlná a rýchla možnosť, ktorá ušetrí čas a námahu.

 1. Aký je postup pri uzatváraní PZP?

Postup pri uzatváraní PZP závisí od toho, či sa uzatvára osobne alebo online. Ak sa uzatvára osobne, je potrebné sa dostať na pobočku poisťovne s dokladmi potrebnými na uzatvorenie PZP. Pri uzatváraní online sa postup líši v závislosti od konkrétnej poisťovne, ale všeobecne je potrebné vyplniť formulár na webovej stránke a poskytnúť požadované informácie.

Povinné zmluvné poistenie je dôležitým poistením vozidla, ktoré chráni majiteľov vozidiel v prípade dopravných nehôd. Ako sme uviedli, existuje množstvo otázok, ktoré sa okolo PZP vyskytujú. V tomto článku sme odpovedali na niektoré z najčastejších otázok o PZP. Je dôležité, aby majitelia vozidiel boli informovaní o tom, čo PZP je a ako funguje, aby mohli zabezpečiť svoje práva a ochranu v prípade dopravných nehôd.

Prepis auta

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý sa vykonáva pri zmene majiteľa vozidla. Na Slovensku sa prepis auta vykonáva v súlade s platnými zákonnými predpismi a postupmi. V tomto článku sa pozrieme na to, ako prebieha prepis auta v okrese a mimo okresu na Slovensku.

Prepis auta v okrese

Prepis auta v okrese na Slovensku je jednoduchý proces, ktorý sa zvyčajne vykonáva na miestnom obecnom úrade alebo na oddelení cestnej premávky v príslušnom okrese. Na začiatku procesu musí nový majiteľ vozidla predložiť doklady, ktoré dokazujú jeho identitu a vlastníctvo vozidla. Tieto doklady zahŕňajú občiansky preukaz alebo pas, doklad o kúpe a predaji a technický preukaz vozidla.

Po predložení týchto dokumentov bude majiteľ vozidla požiadaný, aby zaplatil poplatok za prepis auta, ktorý sa vypočíta na základe hodnoty vozidla a veku vozidla. Po zaplatení poplatku a predložení potrebných dokladov bude vozidlo zaevidované na nového majiteľa a bude mu vydávaný nový technický preukaz vozidla.

Prepis auta mimo okresu

Prepis auta mimo okresu na Slovensku sa vykonáva podobne ako v okrese. Avšak, ak nový majiteľ vozidla žije mimo okresu, kde sa nachádza vozidlo, je potrebné absolvovať niektoré ďalšie kroky.

Nový majiteľ vozidla musí najprv podať žiadosť o prepis auta na miestnom obecnom úrade alebo na oddelení cestnej premávky v jeho vlastnom okrese. V tejto žiadosti je potrebné uviesť všetky podrobnosti o vozidle, predajcovi a kupujúcom.

Okrem toho je potrebné priložiť k tejto žiadosti originál technického preukazu vozidla a doklad o kúpe a predaji vozidla. Tieto dokumenty musia byť podpísané predajcom a kupujúcim a musia byť overené notárom.

Ak je žiadosť o prepis auta úspešná, nový majiteľ vozidla dostane nový technický preukaz vozidla a bude mu zaslaný poštou na jeho adresu. Poplatok za prepis auta sa musí zaplatiť pred vykonaním procesu prepisu vozidla.

Na čo nezabudnúť

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý sa musí vykonať pri zmene majiteľa vozidla. Na Slovensku sa prepis auta vykonáva v súlade s platnými zákonnými predpismi a postupmi, ktoré sú rovnaké pre každý okres na Slovensku. Pri prepise auta v okrese je potrebné predložiť doklady, ktoré dokazujú identitu a vlastníctvo vozidla, zaplatiť poplatok za prepis a zaevidovať vozidlo na nového majiteľa.

Pri prepise auta mimo okresu je potrebné najprv podať žiadosť o prepis auta na miestnom obecnom úrade alebo na oddelení cestnej premávky v jeho vlastnom okrese. Táto žiadosť musí obsahovať všetky podrobnosti o vozidle, predajcovi a kupujúcom. Okrem toho je potrebné priložiť k tejto žiadosti originál technického preukazu vozidla a doklad o kúpe a predaji vozidla, ktoré musia byť overené notárom. Ak je žiadosť o prepis auta úspešná, nový majiteľ vozidla dostane nový technický preukaz vozidla, ktorý mu bude zaslaný poštou na jeho adresu.

Prepis auta je dôležitý proces, ktorý je potrebný pre každého majiteľa vozidla pri zmene vlastníka. Je dôležité dodržať všetky postupy a predpisy pre prepis auta, aby bol proces vykonaný správne a legálne. V prípade, že nie je prepis auta vykonaný správne, môže to mať vážne následky pre obidve strany – predajcu aj kupujúceho. Preto je dôležité zabezpečiť, aby bol prepis auta vykonaný správne a s dôkladnou starostlivosťou o všetky potrebné kroky.

Zdroj: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/prepis-vozidla-od-1-1-2023

Kúpno predajná zmluva auta

Kúpno predajná zmluva auta je dôležitý dokument, ktorým sa uskutočňuje prevod vlastníckych práv k vozidlu. Tento dokument je nutný pre majiteľov vozidiel, ktorí sa chystajú predávať alebo kupovať vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je kúpno predajná zmluva auta, aké informácie by mala obsahovať a ako ju správne vyplniť.

Čo je kúpno predajná zmluva auta

Kúpno predajná zmluva auta je dokument, ktorý sa používa na prevod vlastníckych práv k vozidlu od predajcu na kupujúceho. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o vozidle a obidvoch stranách zmluvy. Kúpno predajná zmluva auta je právne platný dokument, ktorý sa používa na ochranu majiteľov vozidiel a zabezpečuje, aby sa prevod vlastníckych práv uskutočnil správne a legálne.

Čo by mala kúpno predajná zmluva auta obsahovať

Kúpno predajná zmluva auta by mala obsahovať niekoľko dôležitých informácií, aby bola právne platná a úplná. Tieto informácie zahŕňajú:

 1. Údaje o vozidle – zahrnujú značku a model vozidla, rok výroby, evidenčné číslo, VIN kód a stav tachometra.
 2. Údaje o predajcovi – zahrnujú meno a priezvisko predajcu, jeho adresu, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a údaje o registračnom čísle vozidla.
 3. Údaje o kupujúcom – zahrnujú meno a priezvisko kupujúceho, jeho adresu, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a údaje o registračnom čísle vozidla.
 4. Kúpna cena a platobné podmienky – zahrnujú dohodnutú cenu vozidla a spôsob, akým bude táto cena zaplatená.
 5. Podmienky predaja – zahrnujú všetky podmienky predaja, ako je napríklad predaj bez záruky, predaj s obmedzenou zárukou alebo predaj s plnou zárukou.
 6. Podpis a dátum – zahrnujú podpisy a dátum podpisu kúpno predajnej zmluvy auta zo strany predajcu a kupujúceho.

Ako správne vyplniť kúpno predajnú zmluvu auta

Správne vyplnenie kúpno predajnej zmluvy auta je kľúčové pre zabezpečenie práv obidvoch strán a na ochranu ich záujmov. Tu je postup na vyplnenie kúpno predajnej zmluvy auta:

 1. Začnite základnými informáciami o vozidle, ako je značka a model vozidla, rok výroby, evidenčné číslo, VIN kód a stav tachometra.
 2. Uveďte údaje o predajcovi, vrátane mena a priezviska, adresy a čísla občianskeho preukazu alebo pasu.
 3. Uveďte údaje o kupujúcom, vrátane mena a priezviska, adresy a čísla občianskeho preukazu alebo pasu.
 4. Uveďte dohodnutú kúpnu cenu a spôsob platby.
 5. Uveďte podmienky predaja, ako je predaj bez záruky, predaj s obmedzenou zárukou alebo predaj s plnou zárukou.
 6. Uveďte dátum a podpíšte sa, ako predajca aj kupujúci. Je dôležité uistiť sa, že všetky údaje sú správne a že súhlasíte s podmienkami predaja.
 7. Po podpise kúpno predajnej zmluvy auta odporúčame si vytlačiť dve kópie dokumentu – jednu pre predajcu a jednu pre kupujúceho.
 8. Obidvaja zmluvné strany by si mali zachovať kópiu kúpno predajnej zmluvy auta na svojich záznamoch pre prípad, že budú potrebovať dokazovať platnosť tejto zmluvy v budúcnosti.

Dbajte na detaily

Kúpno predajná zmluva auta je dôležitý dokument, ktorý umožňuje prevod vlastníckych práv k vozidlu od predajcu na kupujúceho. Správne vyplnenie kúpno predajnej zmluvy auta je dôležité pre ochranu práv a záujmov obidvoch strán. Kúpno predajná zmluva auta by mala obsahovať dôležité informácie o vozidle, predajcovi a kupujúcom, cene a platobných podmienkach a podmienkach predaja. Pretože ide o dôležitý právny dokument, odporúčame vždy si uložiť kópie kúpno predajnej zmluvy auta pre prípad, že budú potrebovať dokazovať platnosť tejto zmluvy v budúcnosti.

Overenie PZP

Overenie platnosti povinného zmluvného poistenia (PZP) je kľúčové pre každého majiteľa vozidla na Slovensku. PZP chráni majiteľov vozidiel pred finančnými nákladmi spojenými s škodami spôsobenými pri nehodách. Na Slovensku je PZP povinné pre každé vozidlo a platnosť tohto poistenia je nutné pravidelne overovať. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako overiť platnosť PZP.

Overenie platnosti PZP online

Najjednoduchší spôsob overenia platnosti PZP je online. Väčšina poistných spoločností na Slovensku poskytuje túto službu na svojich webových stránkach. Overenie platnosti hoci aj najlacnejšieho PZP online je rýchle a jednoduché a môže byť vykonané kedykoľvek a odkiaľkoľvek s prístupom na internet. Stačí len zadať údaje o vozidle, ako je jeho evidenčné číslo a rok výroby, a systém overí platnosť PZP.

Overenie platnosti PZP telefonicky

Majitelia vozidiel môžu taktiež overiť platnosť PZP telefonicky. Kontaktné informácie na poistné spoločnosti sú zvyčajne uvedené na stránke poistnej spoločnosti. Počas telefonickej konverzácie je potrebné poskytnúť údaje o vozidle a poistnej zmluve. Tento spôsob overenia PZP môže byť užitočný pre majiteľov vozidiel, ktorí nemajú prístup k internetu alebo ktorí majú problémy s overením platnosti PZP online.

Overenie platnosti PZP priamo u poistnej spoločnosti

Majitelia vozidiel môžu overiť platnosť PZP priamo u poistnej spoločnosti. Väčšina poistných spoločností má kancelárie po celom Slovensku, kde majitelia vozidiel môžu overiť platnosť svojho PZP a získať ďalšie informácie týkajúce sa svojho poistenia. Toto je vhodný spôsob overenia platnosti PZP pre majiteľov vozidiel, ktorí preferujú osobný kontakt.

Dôležitosť overenia platnosti PZP

Overenie platnosti PZP je dôležité pre každého majiteľa vozidla, pretože platnosť tohto poistenia je povinná na cestách v Slovenskej republike. Ak majiteľ vozidla nemá platné PZP, môže byť vystavený pokutám a sankciám. Okrem toho majiteľ vozidla môže byť nútený znášať finančné náklady spojené s náhradou škody spôsobenej pri nehode, ak nemá platné PZP.

Platnosť PZP sa často kontroluje pri dopravnej kontrole policajtmi, ale môže byť tiež požadovaná pri technickej kontrole vozidla alebo pri kúpe nového vozidla. Majitelia vozidiel by preto mali zabezpečiť, aby ich PZP bolo vždy platné a mali by overovať platnosť pravidelne.

Okrem overovania platnosti PZP majitelia vozidiel by mali tiež zabezpečiť, aby ich PZP zodpovedalo ich potrebám. Každé vozidlo má iné požiadavky na poistenie a majitelia vozidiel by mali zvážiť, aké typy krytia sú pre neho potrebné. Okrem zodpovednosti za škodu môže majiteľ vozidla zvážiť aj rozšírené krytie, ako je krytie proti krádeži, úrazové poistenie alebo poistenie skleníkov.

Overenie platnosti PZP je povinné pre každého majiteľa vozidla na Slovensku. Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť PZP, vrátane online overenia, overenia telefonicky alebo osobnej návštevy u poistnej spoločnosti. Majitelia vozidiel by mali zabezpečiť, aby ich PZP bolo vždy platné, aby sa vyhli sankciám a pokutám. Okrem toho majitelia vozidiel by mali zvážiť ich poistenie a zabezpečiť, aby bolo zodpovedajúce ich potrebám a ochranilo ich pred nákladmi spojenými s nehodami a inými poškodeniami vozidla.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je typ poistenia, ktorý chráni majiteľov vozidiel pred neplánovanými nákladmi spojenými s opravami po nehode. Tento druh poistenia môže byť pre mnohých majiteľov vozidiel značne dôležitý, pretože aj malá havária môže spôsobiť vysoké náklady na opravu.

Na Slovensku je havarijné poistenie nie je povinné pre každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po verejných cestách, ale oplatí sa. Bez havarijného poistenia je možné získať technický preukaz, ktorý je nevyhnutný pre každé vozidlo. Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sa majitelia vozidiel môžu rozhodnúť pre rôzne úrovne krytia v rámci havarijného poistenia.

Základné úrovne havarijného poistenia

Základné úrovne havarijného poistenia zahŕňajú krytie nákladov na opravu vozidla po havárii, či už ide o poškodenie karosérie, motora, podvozku alebo iných častí vozidla. Tento typ poistenia zvyčajne nezahŕňa krytie nákladov na náhradné vozidlo alebo na odťahovanie vozidla z miesta nehody.

Rozšírené úrovne havarijného poistenia

Rozšírené úrovne havarijného poistenia ponúkajú vyššiu úroveň krytia pre majiteľov vozidiel. Tieto úrovne zahŕňajú náklady na náhradné vozidlo, odťahovanie vozidla z miesta nehody, ale aj krytie nákladov na úrazové poistenie pre vodiča a cestujúcich. Niektoré poistné spoločnosti tiež ponúkajú rozšírenú úroveň havarijného poistenia, ktorá zahŕňa aj krytie nákladov na opravu vozidla po škodách spôsobených prírodnými javmi, ako sú blesky, povodne a zemetrasenia.

Krytie havarijného poistenia

V rámci havarijného poistenia existujú rôzne typy krytia, ktoré majitelia vozidiel môžu zvoliť. Krytie zahŕňajú zodpovednosť za škodu, úrazové poistenie, krytie proti krádeži a poistenie skleníkov. Každý typ krytia poskytuje rôznu úroveň krytia a zabezpečuje ochranu v prípade rôznych typov nehôd.

Krytie zodpovednosti za škodu

Krytie zodpovednosti za škodu je najzákladnejšou formou havarijného poistenia a je povinné pre každé vozidlo na Slovensku. Toto krytie zahŕňa ochranu majiteľa vozidla pred nákladmi spojenými s opravou vozidla iných osôb v prípade, že vodič vozidla spôsobí nehodu, kde je viny schopný. Krytie zodpovednosti za škodu sa zvyčajne poskytuje v rôznych úrovniach krytia, ktoré majú rôzne limity a výšku poistného plnenia.

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie poskytuje krytie v prípade, že vodič alebo cestujúci v vozidle utrpia úraz v dôsledku nehody. Toto krytie zahŕňa náklady na liečbu a hospitalizáciu, ako aj náhradu príjmu v prípade, že vodič alebo cestujúci musia byť odkázaní na dočasnú pracovnú neschopnosť. Úrazové poistenie môže byť zahrnuté v rámci rozšíreného krytia havarijného poistenia alebo môže byť poskytované ako samostatný produkt.

Krytie proti krádeži

Krytie proti krádeži zahŕňa ochranu majiteľa vozidla pred nákladmi spojenými s krádežou vozidla. V prípade, že vozidlo je ukradnuté alebo poškodené v dôsledku pokusu o krádež, krytie proti krádeži poskytuje náhradu za stratu vozidla. Toto krytie je zvyčajne poskytované v rámci rozšíreného krytia havarijného poistenia alebo môže byť poskytované ako samostatný produkt.

Poistenie autoskla

Poistenie skla zahŕňa krytie nákladov na opravu alebo výmenu skiel na vozidle, ako sú predné a zadné sklo, bočné okná alebo svetlomety. Toto krytie môže byť zahrnuté v rámci rozšíreného krytia havarijného poistenia alebo môže byť poskytované ako samostatný produkt.

Výhody a nevýhody havarijného poistenia

Havarijné poistenie prináša mnoho výhod, najmä pre majiteľov nových a drahších vozidiel. Toto poistenie môže pomôcť znížiť náklady na opravu vozidla v prípade nehody a zabezpečiť pokojné svedomie pre majiteľov vozidiel, ktorí nemusia riešiť finančné náklady spojené s opravou poškodeného vozidla. Havarijné poistenie taktiež môže zahrňovať rôzne dodatočné výhody, ako je náhradné vozidlo alebo asistenčné služby, ktoré majiteľom vozidiel poskytujú väčší pocit bezpečia a pohodlia.

Napriek tomu existujú aj nevýhody havarijného poistenia. Prvou nevýhodou môže byť vysoké poistné, ktoré sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla, jeho veku, vodiča a úrovne krytia. Ďalšou nevýhodou môže byť to, že majitelia vozidiel môžu byť nútení platiť pravidelné príspevky, aj keď nehody sa nestanú. Okrem toho niektoré poistné spoločnosti môžu mať obmedzenia a vylúčenia v poistení, ktoré môžu znížiť účinnosť poistenia v prípade, že dôjde k nehode.

Ako vybrať najlepšie havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia by mali majitelia vozidiel zvážiť niekoľko faktorov, aby si vybrali najlepšie poistenie pre ich potreby. Prvým faktorom je úroveň krytia, ktorá zabezpečuje potrebné ochrany v prípade nehody. Majitelia vozidiel by mali zvážiť ich potreby a rozpočet, aby zistili, aká úroveň krytia im vyhovuje.

Okrem toho majitelia vozidiel by mali tiež zvážiť finančnú stabilitu a reputáciu poistnej spoločnosti. Je dôležité zvoliť si spoľahlivú poistnú spoločnosť, ktorá je schopná poskytnúť rýchle a efektívne služby v prípade nehody. Majitelia vozidiel by tiež mali zvážiť cenu poistenia a porovnať rôzne ponuky od rôznych poistných spoločností, aby získali najlepšiu cenu.

Oplatí sa?

Havarijné poistenie nie je povinné pre každé vozidlo na Slovensku a môže poskytnúť majiteľom vozidiel dôležitú ochranu pred neplánovanými nákladmi spojenými s opravou poškodeného vozidla. Existuje niekoľko úrovní krytia, ktoré majitelia vozidiel môžu zvoliť v závislosti od ich potrieb a rozpočtu. Okrem základného krytia, ktoré zahŕňa zodpovednosť za škodu, majitelia vozidiel môžu zvoliť rozšírené krytie, ktoré zahŕňa náklady na náhradné vozidlo, odťahovanie vozidla z miesta nehody a úrazové poistenie pre vodiča a cestujúcich.

Pri výbere najlepšieho havarijného poistenia majitelia vozidiel by mali zvážiť úroveň krytia, finančnú stabilitu a reputáciu poistnej spoločnosti, cenu poistenia a dodatočné výhody, ktoré sú k dispozícii. Porovnávanie ponúk rôznych poistných spoločností môže pomôcť majiteľom vozidiel nájsť najlepšiu ponuku pre ich potreby.

Celkovo má havarijné poistenie mnoho výhod pre majiteľov vozidiel, najmä pre tých, ktorí vlastnia nové a drahšie vozidlá. Toto poistenie môže pomôcť zabezpečiť pokojné svedomie a chrániť majiteľov vozidiel pred vysokými nákladmi spojenými s opravou poškodeného vozidla. Avšak majitelia vozidiel by mali tiež zvážiť potenciálne nevýhody havarijného poistenia, ako sú vysoké poistné alebo obmedzenia v krytí. Správny výber havarijného poistenia môže poskytnúť majiteľom vozidiel najlepšiu ochranu a zabezpečiť pokojné svedomie, keď sa vydajú na cesty.

Výpoveď Povinného Zmluvného Poistenia: Ako na to?

Povinné zmluvné poistenie (PZP), známe aj ako poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel, je nevyhnutným poistným produktom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. PZP chráni nielen vás, ale aj iných účastníkov cestnej premávky v prípade, že spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku iných osôb. Ako vlastník vozidla máte možnosť zmeniť poistku alebo poisťovňu, ak vám to vyhovuje. Tento článok vás prevedie procesom výpovede PZP na Slovensku.

Dôvody pre výpoveď PZP

Dôvodov pre výpoveď PZP môže byť niekoľko:

 • Zmena poisťovne: Ak nájdete lepšiu ponuku u inej poisťovne, môžete sa rozhodnúť zmeniť svoje PZP.
 • Predaj vozidla: V prípade predaja vozidla je potrebné zrušiť PZP a uzavrieť novú zmluvu s novým vlastníkom vozidla.
 • Odhlásenie vozidla: Pri trvalom alebo dočasnom odhlásení vozidla z evidencie je potrebné zrušiť PZP.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP musí byť podaná písomne. Je dôležité, aby ste svoje meno, adresu, číslo poistnej zmluvy, dátum výpovede a podpis uviedli v písomnej výpovedi. Po získaní potvrdenia o doručení výpovede od vašej poisťovne sa zmluva o PZP zruší.

Výpovedná lehota a dátum účinnosti výpovede

Výpovedná lehota na Slovensku je zvyčajne 1 mesiac a musí byť dodržaná, ak chcete zrušiť svoju PZP. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení písomnej výpovede na poisťovňu. Dátum účinnosti výpovede je teda dátum, keď uplynie výpovedná lehota a vaše PZP je účinne zrušené. Je dôležité si uvedomiť, že výpovede nemôžu byť podané s účinnosťou spätnou.

Ukončenie PZP pred uplynutím výpovednej lehoty V niektorých prípadoch je možné ukončiť PZP pred uplynutím výpovednej lehoty. Toto sa môže stať, ak:

 1. Vozidlo bolo predané a nový vlastník uzavrel novú PZP zmluvu.
 2. Vozidlo bolo odhlásené z evidencie a nie je potrebné ho poistiť.
 3. Vozidlo bolo zničené alebo odcudzené.

V takýchto prípadoch musíte svojej poisťovni poskytnúť relevantné doklady, ktoré preukazujú zmenu situácie, aby bolo možné PZP predčasne ukončiť.

Zmena PZP na novú poisťovňu Ak sa rozhodnete zmeniť svoje PZP na inú poisťovňu, je dôležité, aby ste o tom informovali svoju súčasnú poisťovňu a dodržali výpovednú lehotu. Novú PZP zmluvu môžete uzavrieť už pred ukončením starej zmluvy, ale nová zmluva nadobudne účinnosť až po zrušení starej zmluvy. Pri zmene poisťovne odporúčame porovnať ponuky a podmienky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše potreby.

Dajte si pozor na…

Výpoveď PZP na Slovensku je pomerne jednoduchý proces. Dôležité je dodržať výpovednú lehotu, podať písomnú výpoveď s potrebnými údajmi a v prípade potreby predložiť doklady preukazujúce zmenu situácie. Pri zmene poisťovne nezabudnite porovnať rôzne ponuky a vybrať si tú najlepšiu pre vás.

Pôžičky bez náhľadu do registra

Súhlasenie s podmienkamiNech už sa v minulosti stalo čokoľvek, čo by vás postavilo do negatívneho svetla voči bankovým či nebankovým spoločnostiam, dnes sa to dá ešte stále prekonať. Pravda, pomoci sa vám nedostane v takej miere, ako tomu bolo kedysi. Je to hlavne preto, že jednotlivé spoločnosti medzi sebou komunikujú a odovzdávajú si údaje a zoznamy problematických zákazníkov. Resp. takých, ktorí dlhy nesplácali vôbec alebo v neskoré termíny. Ak ste takýto záznam mali, jediný, kto vám mohol pôžičky bez náhľadu do registra poskytnúť, boli nebankové spoločnosti. Dnes už potrebujú mať istotu vo vrátenie peňazí aj oni, a tak tento zoznam dlžníkov kontrolujú.

Národná banka Slovenska neustále sprísňuje kritériá na získanie pôžičiek všeobecne, nielen na tie bez náhľadu do registra. Tieto pravidlá platia nielen pre banky, ale aj pre licencované nebankové spoločnosti. Väčšina neprispôsobivých, a zároveň aj známych nebankoviek púť na našom území kvôli neprispôsobilosti musela ukončiť. Ide napr. o Provident, Ferratum, CredtiOne atď. Ľudia často čerpali pôžičky bez náhľadu do registra práve od nich či iných. V súčasnosti nie je dostupná žiadna inštitúcia, ktorá by vám za tejto podmienky vami žiadanú sumu poskytla. Tak kto vám teda pomôže?

Na koho sa obrátiť?

S ľútosťou jednotlivých spoločností sa nestretnete. Veď práve vy môžete za to, že ste dostali záznam. Či už to bolo z banálnej zábudlivosti alebo vedomé nezaplatenie dlhu, to ich nezaujíma. Pôžičky bez náhľadu do registra však môžete získať buď od súkromníkov na zmenku alebo potom prostredníctvom zahraničnej spoločnosti. Dobrou správou je, že vám aj vieme presne povedať, o ktorú spoločnosť ide. Hľadať ju môžete pod názvom „Minipôžička“, prípadne ak si nájdete stránku online, tá vám zobrazí všetky dostupné možnosti.

Pokiaľ nechcete, aby vás niekto obalamutil, je dôležité vopred si zistiť ich podmienky. Nie veľmi dôveryhodné ponuky môžu aj pri nízkych sumách požadovať zaručenie nehnuteľnosti alebo iný druh ručenia. S takýmito by sme sa osobne nepúšťali so debaty. Pôžičky bez náhľadu do registra môžete mať vďaka vyššie uvedenému poskytovateľovi aj bez dokladovania príjmu či bez potvrdenia od zamestnávateľa. Vďaka tomu o nich môžete žiadať aj keď máte nízky plat resp. štátne príspevky (dôchodcovské, materské, rodičovské, sirotské, študentské atď.). Ale pozor! Žiadajte o nich len ak ste si istý, že ich budete môcť v termíne splatiť!

Ako sme uviedli, pôžičky bez náhľadu do registra vám vedia sprostredkovať aj súkromné osoby, a to na zmenku. Nejde o príbuzných ani o blízkych, i keď to nie je vylúčené. S nimi sa väčšinou zmluvy nespisujú. Zmenka je oficiálny dokument, ktorý hovorí o tom, koľko vám daná osoba požičia a za akých podmienok. Do zoznamu dlžníkov súkromné osoby nemôžu nahliadať, pokiaľ nemajú oficiálnu licenciu. Ak by ju mali, tak by už museli byť spoločnosť. Nevýhodou pôžičiek bez náhľadu do registra od súkromníkov môže byť to, že vám ich môže poskytnúť za sťažených podmienok. Mali by ste počítať napr. s vyšším úrokom. Nemusí to však byť pravidlo.

O koľko požiadať a kedy sumu splatiť?

Bankomatová karta v POSJediný vyššie uvedený poskytovateľ pôžičiek vám bez náhľadu do registra ponúka sumy do 350 eur. Mysleli ste si, že to bude viac? Nie je potrebné sa tomu čudovať, nakoľko ich táto spoločnosť ponúka za doposiaľ najjednoduchších podmienok na získanie. A o svojich zákazníkoch prakticky nič nevie. Dôležitým faktom je aj to, že ak o pôžičky bez náhľadu do registra žiadate po prvýkrát, k dispozícii máte maximálne 100 eurovú čiastku. Ak sa ako zákazník overíte, to znamená, že dlžobu splatíte v riadnom termíne a v riadnej hodnote, môžete žiadať aj o vyššie sumy.

To, že tieto pôžičky bez náhľadu do registra sú skutočne rýchle dokazuje aj fakt, že na účte ich môžete mať skoro ihneď. Od schválenia to môže byť aj do 10 minút, a od požiadania to bude do 24 hodín. Tak ako rýchlo prišli, tak rýchlo ich treba vrátiť. Nemusíte sa báť, že to bude nutné do nasledujúceho dňa. Maximálna doba splatenia súm od 25 eur po 350 eur je 28 dní. Splatné minimum predstavuje 7 dní.

Ešte by sme chceli upozorniť, aby ste pôžičky, ktoré vám boli poskytnuté bez náhľadu do registra splácali včas. Každá upomienka sa pokutuje a okrem toho vám navýši aj dlžnú sumu. Ak už pred posledným dňom splatnosti viete, že sumu nesplatíte, požiadajte o predlženie doby splatnosti. Predlžovať môžete o 7, 14, 21 či 28 dní, taktiež za poplatok. Ale je to lepšie, ako platiť za upomienky a ešte aj za samotný fakt nesplácania.

Aké sú poplatky?

Pravdepodobne počítate aj s tým, že splatiť budete musieť vyššiu sumu, ako ste si požičali. Pôžičky bez náhľadu do registra sú tým drahšie, čím vyššiu sumu žiadate a čím dlhšiu dobu splatnosti si zvolíte. Zatiaľ čo pri 100 eurách a 28-dňovej dobe splatnosti je suma navyše 28 eur, pri 25 eurách je to pri rovnakej dobe 32 eur. Iné poplatky by od tejto spoločnosti nemali vyskočiť.

Ako o pôžičky bez náhľadu do registra požiadať?

Jednoducho, osobne alebo cez sms to však nebude. Osobné žiadosti sú vylúčené skoro u každého nebankového poskytovateľa, pretože kamenné pobočky nemajú. Čo najrýchlejšie a najjednoduchšie ale môžete o pôžičky bez náhľadu do registra žiadať online alebo potom telefonicky. Pomocou kalkulačky si cez internet viete priamo zistiť koľko by ste priplatili pri nejakej konkrétnej sume a konkrétnej dobe splatnosti. Samozrejme cez telefón vám to musia povedať tiež, ale jednoduchšie a bezkonkurenčne najlepšie získate pôžičky bez náhľadu do registra online. Za telefonát vám môžu byť účtovné aj poplatky, čo v danej situácii určite nepotrebujete.

Pôžičky – viete o nich skutočne všetko?

Neviete si pomôcť v ťažkej finančnej situácií? Skúste pôžičkyZistili ste, že potrebujete peniaze, pretože vám sa vám do cesty „votrela“ nečakaná udalosť, ktorú vyriešiť znamená minúť peniaze, alebo by ste chceli vymeniť nábytok, poprípade by ste chceli stavať dom? Aby ste vedeli, aké typy pôžičky existujú a aké sa najviac hodia vášmu účelu, témou tohto článku budú práve pôžičky. Začneme vysvetlením základných pojmov, ktoré by ste ako žiadateľ mali poznať.

Prvým takým pojmom je slovo úver, ktoré nie je nič iné ako správne pomenovanie pre slovo „pôžička“, pretože vo všeobecnosti znamenajú hocakú pôžičku (napr. si môžete požičať stoličku od suseda). Ak budete niekedy v súvislosti s touto témou počuť slovo veriteľ, tak to je pomenovanie pre toho, kto vám peniaze poskytne (môže to byť spoločnosť alebo osoba). Ak vám veriteľ úver schváli a vy podpíšete zmluvu, automaticky sa stávate dlžníkom. Štatút dlžníka zaniká dňom, kedy požičanú sumusplatíte do posledného centa.

Spláca sa nielen suma, ktorú ste si požičali, ale aj úrok, ktorý je k nej potrebné započítať. Výšku úroku si určuje každý poskytovateľ sám a je jedno z prvých čísel v percentách, ktoré určujú výhodnosť pôžičky. Druhým číslom je RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ktoré je aktuálne hlavne v prípade dlhodobých pôžičiek, teda takých, ktorých doba splácania dosahuje aj niekoľko rokov. Prečo? Pretože z názvu tohto údaju vyplýva, že je to suma, ktorá sa určuje ročne. V prípade krátkodobých nie je až taká obsažná. Väčšinou toto číslo býva vyššie než úroková sadzba, pretože zahŕňa aj iné poplatky s tým spojené. Na prvý pohľad vyzerá nevinne, ale u niektorých spoločností presahuje aj niekoľko násobok úrokovej sadzby.

Koho pôžička je najlepšia?

Tak v prvom rade musíte vedieť, aký typ potrebujete. Delenie si poskytneme nižšie, aby ste sa vedeli zaradiť a orientovať sa lepšie v danej problematike, ako aj v hľadaní tej správnej pôžičky.

Vo všeobecnosti si môžete požiadať o bankové alebo nebankové pôžičky. Práve nebankové sú vystavené veľkej kritike za ich neprofesionálny prístup a za ich vysoké úroky a iné poplatky. Ak však viete, akej spoločnosti môžete veriť, neprofesionálneho prístupu sa rozhodne báť nemusíte. Skutočnosťou ale je, že nebankové majú oproti tým bankovým skutočne o niečo vyššie úroky, ale tak ľudia sa k ním uchyľujú hlavne kvôli tomu, že poskytujú za zjednodušených podmienok. Napríklad môžete požiadať o pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra, pred výplatou alebo dokonca aj o pre nezamestnaných, a kopu ďalších.

Podľa jednotlivých typov však môžete aj pri nebankových nájsť lepší úrok, než pri bankových. Je to hlavne pri dlhodobých úveroch. Viac o tom si povieme nižšie.

Aby ste sa nemuseli zbytočne zaoberať jednotlivým vyhľadávaním konkrétnych bankových alebo nebankových sprostredkovateľov, pôžička cez web vám dokáže ušetriť veľa času. Prečo? Pretože poskytuje ako bankové, tak aj nebankové pôžičky a upozorňujeme, že len od licencovaných a serióznych poskytovateľov. Ako tomu môžete veriť? Takto, že jednotlivých poskytovateľov si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam tých spoločností, ktoré splnili tvrdé podmienky pôžičkových spoločností, a teda sú pod permanentným dohľadom. Len najmenšie pochybenie by pre nich znamenalo aj niekoľko tisíc eurovú pokutu.

K dispozícií máte širokú škálu pôžičiek, zvoľte si tu najvýhodnejšiuAké pôžičky sú vám k dispozícii?

Vo všeobecnosti môžete požiadať o pôžičky ihneď, rýchle alebo dlhodobé (veľké). Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, povedzme si o tom niečo viac.

Pôžičky ihneďrýchle pôžičky sú hlavne nebankové bez náročných kritérií na získanie. Rýchle však už začali poskytovať aj bankové spoločnosti, no samozrejme musíte počítať s náročnejšími kritériami, ako je napr. dokladovanie príjmu, potvrdenie od zamestnávateľa atď. Rovnako sa nespoliehajte na to, že rýchle cez bankovú spoločnosť budú mať lepší úrok. Niekedy je to naopak. Bankové spoločnosti môžu mať pri rýchlych oveľa nevýhodnejšiu úrokovú sadzbu než nebankové. Prejdime ku konkrétnym informáciám.

Pôžičky ihneď sú nebankové úvery, ktoré vám dokážu veľmi rýchlo poskytnúť až do 350 eur. Rýchlosť ihneď znamená, že ak si zvolíte odoslanie peňazí na účet, čím vám môže byť doručená už do 10 minút po schválení. Závisí to samozrejme od toho, kedy o ňu požiadate (či ráno, počas dňa, večer alebo v noci), ako aj od toho, ako je momentálne daná spoločnosť vyťažená. Splatnosť  je väčšinou do 30 dní, s možnosťou spoplatneného predlženia doby splatnosti. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 20%, ale ak budete žiadať o pôžičku ihneď cez Ferratum alebo Pôžičkomať prvýkrát, úrok vám zarátaný nebude. Táto možnosť je aktuálna pre úvery ihneď do 150 eur (s Ferratum).

Rýchle pôžičky sú väčšinou nebankové, ktoré vám poskytnú do týždňa až 6 000 eur. S bankovými spoločnosťami môžete žiadať o oveľa menej peňazí a takéto sumy sa už berú ako dlhodobé, plus by ste museli spĺňať veľa, niekedy už náročných kritérií. Preto sa viac zameriame práve na nebankové rýchle pôžičky. Ich splatnosť sa pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov (84). Úroková sadzba sa opäť pohybuje okolo 20%.

Dlhodobé poskytujú bankové aj nebankové spoločnosti. Prostredníctvom pôžičky online môžete o vyššie sumy požiadať práve nebankové spoločnosti – až 100 000 eur. Pri bankových spoločnostiach môžete online požiadať o cca 60 000 eur, ale nutné je osobné stretnutie ako aj iné náročnejšie podmienky. Úroková sadzba dlhodobých sa prekvapivo pri nebankových a bankových vyrovnáva. Niektoré nebankové majú dokonca lepší úrok, než bankové. To znamená, že môžete bez problémov natrafiť na takú nebankovú pôžičku, ktorej úrok bude aj pod 10%. Splatnosť dlhodobých je zvyčajne niekoľko desiatok rokov. Pri nebankových pôžičkách je to maximálne 30.

Pri dlhodobých,  je jedno či bankových alebo nebankových, počítajte s dokladovaním príjmu, niekedy aj so založením nehnuteľnosti, dokladovaním posudku znalca o založenej nehnuteľnosti, s dokladovaním účelu, s nazeraním do registra…

Refinancovanie úveru

V rámci žiadostí o pôžičky môžete požiadať aj o refinancovanie úveru. Úlohou tohto produktu je zbaviť vás pôžičiek, ak ich máte viacero, dať vám lepší úrok, prípadne skrátiť dobu splácania a nastaviť lepšiu výšku splátok. Refinancovanie úveru je v súčasnosti veľmi vyhľadávaným a populárnym produktom a poskytujú ho skoro všetky bankové aj nebankové spoločnosti.

Úverová kalkulačka

Ako zistiť či sa vám pôžička oplatí? Odpoveď znie: „úverová kalkulačka“. Prečo? Pretože úverová kalkulačka je nástroj, ktorý vám ukáže presnú výšku úroku k vami vybranej sume vo vami zvolenej bankovej / nebankovej spoločnosti. Určí vám aj RPMN, dĺžku splácania, mesačné splátky, ako aj celkovú preplatenú sumu. Úverová kalkulačka by mala byť jednoznačne konzultovaná každým žiadateľom, ktorý chce vedieť na čom je resp. na čom bude.

Skúste si vybaviť pôžičku cez počítač online, je to najrýchlejší spôsob ako sa dostať k peniazomSpôsoby požiadania o pôžičky

Tak ako existuje viacero typov pôžičiek, a každý si môže vybrať takú, aká mu najviac vyhovuje. A rovnako si každý môže vybrať aj spôsob, akým o pôžičku požiada.

Telefonická pôžička – vašou úlohou je zistiť si telefónne číslo vami zvoleného sprostredkovateľa a telefonicky sa s pracovníkom dohodnúť na podmienkach

Online – veľmi rýchly a anonymny spôsob podania žiadosti, veľmi rýchla odozva od spoločnosti, v súčasnej dobe možno o pôžičky online požiadať v každej bankovej a nebankovej spoločnosti

Sms – spôsob požiadania cez mobilný telefón. Vašou úlohou je zistiť si sprostredkovateľov, číslo sms a tvar sms žiadosti. Sms pôžička vám poskytne až 500 eur, a to do týždňa, ale ich odozva je pomalšia, ba dokonca až najpomalšia zo všetkých spôsobov. Plus si sprostredkovatelia účtujú vysoké poplatky za sprostredkovanie, plus vyššie úroky.

Osobné stretnutie – pri tomto spôsobe žiadosti niet čo stratiť. Priamo požiadate, priamo sa na všetko opýtate.

Ak vás táto téma očarila natoľko, že máte potrebu sa o nich dozvedieť niečo viac, nepohrdnite týmto cudzojazyčným zdrojom.

Pôžička ihneď vyrieši Váš problém s peniazmi

Ak máte problémy s financiami, tak skúste pôžičku ihneďZ nedávneho prieskumu medzi slovenskými spotrebiteľmi vyplynulo veľmi zaujímavé zistenie týkajúce sa financií. Viac ako polovica Slovákov má obavy o svoju finančnú situáciu, pretože sa dostali do stavu, kedy ich mesačné výdavky prevýšili celkové príjmy. Za najjednoduchší spôsob ako vyriešiť nepriaznivú finančnú situáciu považuje takmer polovica Slovákov pôžičku. Tieto výsledky zistila agentúra IPSOS počas svojho prieskumu. Ak by ste sa o ňom chceli dozvedieť viac, kliknite na tento článok v denníku SME. Pokiaľ aj vy máte každý mesiac problém s financiami, môžete vidieť, že v tom nie ste sami a podobné starosti má takmer každý druhý človek vo vašom okolí. A keďže problémy sú na to, aby sa riešili, pokúsime sa vám našim článkom pomôcť. Predstavíme vám pôžičku ihneď, vďaka ktorej môžete veľmi rýchlo vyriešiť problém s nedostatkom peňazí.

V čom je taká rýchla?

Kľúčovou vlastnosťou pôžičky ihneď je jej rýchlosť, ktorou vám nebanková spoločnosť dokáže sprostredkovať peniaze. Hneď na začiatku vás musíme upozorniť, že v drvivej miere sú poskytovateľmi pôžičky ihneď len nebankové spoločnosti. Je to zapríčinené hneď z niekoľkých dôvodov. V porovnaní s bankami nie sú nebankové spoločnosti také prísne pri posudzovaní žiadateľov o rýchlu pôžičku. Ich kritériá sú nižšie a preto môže získať pôžičku takmer ktokoľvek. Pri pôžičke ihneď ide hlavne o rýchlosť a preto nebanková spoločnosť nestráca čas zdĺhavým hodnotením žiadateľa. Peniaze môžete mať na účte už aj do 10 minút od podania žiadosti. Tento čas sa môže natiahnuť aj do niekoľkých hodín, maximálne však do 24 hodín by ste mali mať peniaze k dispozícii. Rýchlosť doručenia môže byť ovplyvnená tým, v akej banke máte zriadený svoj účet a v aký deň žiadate o pôžičku. Najlepšie je, ak máte účet v rovnakej banke ako poskytovateľ pôžičky a žiadosť odošlete v pracovný deň. Pokiaľ stále váhate, pretože sa obávate zapliesť sa s nebankovou spoločnosťou kvôli ich nelichotivej povesti, môžeme vás upokojiť. Aby ste si ušetrili problémy, obracajte sa len na overené nebankové spoločnosti cez kvalitných sprostredkovateľov. Ak je našou témou pôžička ihneď – táto stránka je jeden zo sprostredkovateľov, vďaka ktorému si môžete vybaviť pôžičku online. Samozrejme, existujú aj nepoctivé nebankovky, ktorým ide len o zneužitie klienta, ale v prípade nebankových spoločností s dlhoročnou tradíciou na finančnom trhu by ste sa s takým niečím určite nemali stretnúť.

To, kto si môže podať žiadosť o pôžičku, je presne definované jednotlivými nebankovými a bankovými spoločnosťamiKto a ako môže požiadať o pôžičku ihneď?

Pôžička ihneď je určená takmer pre každého. Kritéria sú veľmi benevolentné a zo všetkých typov žiadateľov môžeme spomenúť len dva typy:

 • pôžička ihneď pre nezamestnaných: Tento typ pôžičky je riešením aj pre ľudí, ktorí majú problém zdokladovať svoj príjem, či už z dôvodu, že sú nezamestnaní a žiadnym pravidelným príjmom nedisponujú alebo ich príjem nie je v dostatočnej výške na poskytnutie pôžičky v banke. Tu hovoríme o ľuďoch zamestnaných na dohodu, študentoch, matky na materskej dovolenke alebo dôchodcoch. Pri žiadosti o pôžičku ihneď nemusíte predkladať žiadne potvrdenia o vašom príjme. Pripravte sa na to, že niektoré nebankové spoločnosti neposkytujú pôžičky ihneď pre nezamestnaných (napr. Ferratum).
 • pôžička ihneď bez registra: Ďalším typom žiadateľov o pôžičku ihneď môžu byť ľudia, ktorí majú do iných finančných inštitúcií zatvorené dvere kvôli dlhom. Čiže majú zápis v úverovom registri dlžníkov, ktorý si banky alebo iné nebankové spoločnosti preverujú pred poskytnutím pôžičky. Dlžníci môžu získať pôžičku ihneď, pretože pri tomto druhu úveru sa ich finančná minulosť nepreveruje.

Teraz keď už vieme, kto môže požiadať o rýchlu pôžičku, predstavíme spôsoby, ktorými to môže urobiť. Ako aj sami uvidíte, tých spôsobov je hneď niekoľko a každý z nich má za cieľ čo najrýchlejšie sprostredkovanie peňazí žiadateľovi.

 • cez telefón

Prvý spôsob žiadosti o pôžičku je prostredníctvom klientskej linky vybranej nebankovej spoločnosti. Počas telefonického rozhovoru nadiktujete ich finančnému špecialistovi všetky potrebné údaje (výšku pôžičky, osobné údaje, číslo účtu atď.), ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu pôžičky. Po schválení pôžičky vám peniaze prídu priamo na bankový účet. Mnohé z nebankových spoločností poskytujú tieto volania bezplatne a preto nemusíte mať obavy, že vám po dlhom telefonáte príde vysoký účet.

 • pôžička online

Ak patríte k ľudom, ktorí neradi riešia veci cez telefón a máte prístup na internet, tak pre vás je určený druhý spôsob. Pôžičku ihneď môžete získať aj po vyplnení online žiadosti na internetovej stránke konkrétnej nebankovky alebo na stránke nejakého sprostredkovateľa, ako napr. spomenutého webu. Do tejto žiadosti uvediete základné informácie, po ich overení a schválení môžete očakávať peniaze na účte.

 • sms pôžička

Tretí spôsob je zo všetkých najnovší. Požičať peniaze si môžete pomocou zaslania jedinej SMS správy. Pri tomto spôsobe musíte poznať telefónne číslo nebankovej spoločnosti a zároveň vaša SMS správa musí byť v presne stanovenom tvare. Vo väčšine prípadov musí byť uvedená požadovaná čiastka, osobné informácie, číslo účtu a prípadne doba splatnosti. O konkrétnom tvare SMS správy sa musíte informovať u zvolenej nebankovej spoločnosti. Pre zjednodušenie schvaľovania SMS pôžičky ihneď vyžadujú niektoré nebankovky registráciu vopred na ich internetových stránkach, aby vám dokázali rýchlejšie poskytnúť požadované financie.

 • ihneď na ruku

Posledným spôsobom je požiadať o pôžičku klasickým spôsobom v kamennej pobočke nebankovej spoločnosti alebo u jej obchodného zástupcu. V tomto prípade nepotrebujete mobilný telefón ani pripojenie na internet a peniaze máte k dispozícii okamžite. Nevýhodou je, že musíte vyhľadať pobočku nebankovky alebo počkať, kým za vami príde jej obchodný zástupca.

Pozorne si preštudujte hodnoty ako je RPMN, doba splatnosti a výška pôžičkyAké sú podmienky?

Už vieme kto a ako môže požiadať o pôžičku ihneď, pozrime sa aj na to, aké špecifiká má tento druh pôžičky. Aby ste vopred vedeli s akými výhodami, resp. negatívami musíte rátať pri pôžičke ihneď.

 • suma od 20 € do 350 €

Možno vás sklameme hneď na začiatku tejto časti, pokiaľ ste rátali s tým, že si cez pôžičku ihneď požičiate 5000 €, tak to bohužiaľ nebude možné. Nebankové spoločnosti poskytujú pôžičku len do výšky 350 € a to z dôvodu, aby ani ony nešli do vysokého rizika pri požičiavaní veľkej sumy peňazí neovereným žiadateľom. A zároveň, aby dokázali rýchlo poskytnúť peniaze bez zbytočného papierovania. Existujú však spoločnosti, u ktorých si môžete rýchlo požičať aj spomenutých 5000 €, ale budete musieť ručiť svojou nehnuteľnosťou. Čím sa vystavujete riziku a v prípade nejakých problémov so splácaním by ste mohli prísť o strechu nad hlavou.

 • doba splatnosti 5 – 31 dní

Keďže suma pôžičky patrí k tým nižším, je logické, že na jej splatenie nebudete mať celý rok. Môžete si dokonca nastaviť flexibilnú dobu splácania. Pokiaľ potrebujete pôžičku ihneď pred výplatou, ktorú budete mať o 10 dní, tak doba splatnosti môže byť pre vás 10 dní. Maximálna dĺžka splácania pri tomto type pôžičky je 31 dní.

 • úrok od 20 – 25 %

Výška úroku sa pri pôžičke ihneď pohybuje približne vo výške 20 – 25 %, závisí to od konkrétnej nebankovej spoločnosti. Tento úrok je o niečo vyšší ako pri klasických nebankových pôžičkách, ale to je cena za jeho rýchle poskytnutie. Niektoré nebankovky ponúkajú akciu pre nových klientov a prvú pôžičku im dajú bez úroku. V spoločnosti hore je to pôžička do 95 € a vo Ferratum dokonca až 150 €.

 • žiadateľ: nad 18 rokov a občianstvo SR

Všeobecné podmienky na žiadateľa o pôžičku ihneď sú len dve, musí byť plnoletý a mať občianstvo Slovenskej republiky. Ak chce o pôžičku požiadať cudzinec musí mať trvalý pobyt na území SR.

Online pôžičky cez internet sú najrýchlejšie cez internet

Ak máte prístup k internetu, tak si môžete vybaviť pôžičku onlinePôžičky cez internet ale nie sú jediný spôsob ako o pôžičku požiadať. Môžete taktiež využiť osobné stretnutie, telefonickú žiadosť alebo sms žiadosť. My sa však sústredíme práve na pôžičky online, pretože v rýchlosti vybavenia patria k najrýchlejším, zachovávajú vašu anonymitu a rovnako si na základe podrobnejších porovnaní môžete vybrať medzi bankovými a nebankovými pôžičkami cez internet. Práve internet vám ponúka rôznych bankových a nebankových poskytovateľov pôžičky online a vy sami sa rozhodnete pre toho, ktorého podmienky vám najviac vyhovujú. Na danej stránke nájdete rôzne typy: bez registra, ihneď na účet, rýchle, pred výplatou, ako aj pôžičku bez dokladovania príjmu a mnoho ďalších.

S bankovými a nebankovými spoločnosťami

Ak si myslíte, že online pôžičky sú obmedzené len na nebankové spoločnosti, tak sa mýlite. Hoci je pravda, že donedávna boli ponúkané hlavne nimi, bankové spoločnosti si uvedomili vysokú konkurenciu a už aj oni ponúkajú svojim potenciálnym zákazníkom pôžičky cez internet.

Rozdiel medzi bankovými a nebankovými spoločnosťami je taký, že nebankové spoločnosti vám priamo online sprostredkujú aj 100 000 eur, no bankovky majú hranicu cez internet oveľa nižšiu. Pri žiadostiach o vyššie sumy je potrebné navštíviť aj niekoľkokrát ich pobočku, dokladovať mnoho dokumentov, ako aj financovať posudky znalcov o založení nehnuteľnosti. Nebankové pôžičky online ponúkajú aj vyššie sumy bez založenia nehnuteľnosti. Samozrejme na trhu sú aj takí nebankoví poskytovatelia, ktorí budú mať na získanie podobné kritéria, ako bankovky.

Ako môžete zistiť akej spoločnosti (ne)dôverovať? Úplne jednoducho. Na internete si vyhľadáte stránku Národnej banky Slovenska, v rámci nej si vyhľadáte zoznam licencovaných poskytovateľov pôžičiek (aj bankoví aj nebankoví) a ak sa vami hľadaná spoločnosť na zozname nachádza, splnila tvrdé kritéria pôžičkovej spoločnosti, a teda jej môžete veriť. Ak sa však na zozname nenachádza, pravdepodobne ani online pôžička cez takú spoločnosť nebude pre vás veľmi výhodná. Ak si kliknite na tento odkaz, môžete sa dozvedieť ešte viac zaujímavých vecí o pôžičkách cez internet.

Viete akú online pôžičku si chcete zobrať? Je ich viacero typov!O aké druhy možno požiadať?

Vo všeobecnosti môžete požiadať o úvery ihneď na účet, o rýchle a o klasické (dlhodobé) pôžičky. Povedzme si v skratke základné informácie o každom type, ako sú výška poskytovanej sumy, doba vybavenia, doba splatnosti, výška úroku a podmienky na získanie.

Pôžičky ihneď  online–  sú také, ktoré vám môžu byť po schválení doručené už do 10 minút. Poskytujú ich hlavne nebankové spoločnosti. Pokiaľ máte záujem o najrýchlejšie pôžičky, tak si určite zvoľte pôžičky ihneď na účet. Ak si zvolíte iný spôsob doručenia, môžete na financie čakať aj 4 dni. Pôžičky ihneď online vám dokážu sprostredkovať až 350 eur. Ich úroková sadzba sa pohybuje okolo 23%, ale ak žiadáte o pôžičky u Ferratum alebo Pôžičkomatu po prvýkrát, môžete ich mať bezúročne, ale len ak žiadate o sumu do 150 eur. Čo sa týka doby splatnosti, poväčšine je to do 30 dní. Pri týchto pôžičkách je dobré dodržiavať lehoty splatnosti, pretože v prípade ich nerešpektovania vám môžu byť naúčtované vysoké poplatky. Sú vhodné pre tých, ktorí hľadajú pôžičky bez registra, pred výplatou, na materskej dovolenke či pôžičku bez dokladovania príjmu. Pôžičky ihneď online sú takisto vhodné aj pre dôchodcov.

Rýchle pôžičky online – sú to opäť také pôžičky, ktorých hlavným cieľom je doručiť žiadateľovi peniaze rýchlo. No nebude to tak rýchlo, ako to bolo vo vyššie menovanom prípade. Odosielajú peniaze do 1 týždňa a to hlavne z toho dôvodu, že svojim žiadateľom poskytuje vyššie sumy. Konkrétne vám sprostredkujú až 6 000 eur. Doba splatnosti takejto pôžičky cez internet bude preto dlhšia, maximálne však môžete požiadať o 84 mesiacov splatnosti. Čím dlhšie splácate, tým viac preplatíte, ale tým sa vám aj otvárajú dvere, pri ktorých vám „darujú“ odklad niekoľkých splátok bezplatne. Každá spoločnosť si určuje vlastné pravidlá. Úroková sadzba sa pri rýchlej pôžičke cez internet pohybuje opäť okolo 23%, no je možné, že sa stretnete aj s oveľa nižšími úrokmi. Môžu mať náročnejšie podmienky na získanie, no nebankové pôžičky online v porovnaní s bankovými nemusia požadovať dokladovanie príjmu, a rovnako budú dostupné aj ako pôžičky bez registra.

Cez internet získate tie najvýhodnejšie a najrýchlejšie pôžičky vôbec.Klasické pôžičky cez internet– klasické pôžičky cez internet sú pôžičky, ktorých vybavovanie trvá najdlhšiu dobu, v niektorých prípadoch to môže byť aj niekoľko týždňov. Dokáže Vám cez nebankovky sprostredkovať až 100 000 eur, bankovky vám dokážu sprostredkovať aj viac, ale v online žiadosti je možné požiadať o nižšie čiastky, približne 60 000 eur. Pri vyšších sumách je potrebné stretnutie s agentom spoločnosti. Klasické (dlhodobé) pôžičky cez internet majú aj náročnejšie podmienky na získanie. Pravdepodobne sa pri vyšších sumách nestretnete s pôžičkami bez registra, ani s pôžičkou bez dokladovania príjmu. V rámci tohto online úveru môžete požiadať aj o refinancovanie. Má dlhšiu dobu splatnosti. Môže presiahnuť aj niekoľko desiatok rokov. Nebankové spoločnosti ponúkajú maximálne 30 rokov splácania. Úroková sadzba týchto pôžičiek býva nižšia než pri krátkodobých pôžičkách, ale v celkovom prepočte preplatíte oveľa viac, čo si snáď každý žiadateľ uvedomuje.

Každá pôžička online je iná. Každý sprostredkovateľ si kladie vlastné podmienky, preto si predtým, ako definitívne prijmete akúkoľvek pôžičku, tieto podmienky podrobne naštudujte, aby ste sa nedostali do väčších finančných problémov.